ἐντεῦθεν
Englishman's Concordance
ἐντεῦθεν (enteuthen) — 10 Occurrences

Luke 4:9 Adv
GRK: βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω
NAS: Yourself down from here;
KJV: thyself down from hence:
INT: cast yourself from here down

Luke 13:31 Adv
GRK: καὶ πορεύου ἐντεῦθεν ὅτι Ἡρῴδης
NAS: leave here, for Herod
KJV: and depart hence: for Herod
INT: and proceed from here for Herod

John 2:16 Adv
GRK: Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν μὴ ποιεῖτε
KJV: Take these things hence; make not
INT: Take these things from here not make

John 7:3 Adv
GRK: αὐτοῦ Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε
NAS: to Him, Leave here and go
KJV: him, Depart hence, and go
INT: of him Depart from here and go

John 14:31 Adv
GRK: Ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν
NAS: Me. Get up, let us go from here.
KJV: Arise, let us go hence.
INT: Rise up let us go from here

John 18:36 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν
NAS: but as it is, My kingdom is not of this realm.
KJV: kingdom not from hence.
INT: not is from here

John 19:18 Adv
GRK: ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν
NAS: other men, one on either side,
INT: other two on this side and on that side [one]

John 19:18 Adv
GRK: ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν μέσον δὲ
NAS: one on either side, and Jesus
INT: on this side and on that side [one] between moreover

James 4:1 Adv
GRK: ὑμῖν οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν
NAS: among you? Is not the source your pleasures
KJV: [come they] not hence, [even] of
INT: you [Is it] not from there from the

Revelation 22:2 Adv
GRK: τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν
NAS: of its street. On either side of the river
KJV: on either side of the river,
INT: of the river on this side and on that side

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page