ἐντολὴ
Englishman's Concordance
ἐντολὴ (entolē) — 14 Occurrences

Matthew 22:36 N-NFS
GRK: Διδάσκαλε ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν
NAS: is the great commandment in the Law?
KJV: [is] the great commandment in
INT: Teacher which commandment [is the] greatest in

Matthew 22:38 N-NFS
GRK: καὶ πρώτη ἐντολή
NAS: is the great and foremost commandment.
KJV: and great commandment.
INT: and first commandment

Mark 12:28 N-NFS
GRK: Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων
NAS: Him, What commandment is the foremost
KJV: is the first commandment of all?
INT: Which is commandment [the] first of all

Mark 12:31 N-NFS
GRK: τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
NAS: other commandment greater
KJV: other commandment greater
INT: than these another commandment not there is

John 12:50 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ
NAS: I know that His commandment is eternal
KJV: that his commandment is life
INT: that the commandment of him life

John 15:12 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ
NAS: This is My commandment, that you love
KJV: is my commandment, That ye love
INT: is commandment my

Romans 7:10 N-NFS
GRK: μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς
NAS: and this commandment, which was to result
KJV: And the commandment, which
INT: to me [that] the commandment which [was] to

Romans 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ
NAS: is holy, and the commandment is holy
KJV: and the commandment holy,
INT: and the commandment [is] holy and

Romans 13:9 N-NFS
GRK: τις ἑτέρα ἐντολή ἐν τῷ
NAS: other commandment, it is summed
KJV: other commandment, it is briefly comprehended
INT: any other commandment in the

1 Corinthians 14:37 N-NFS
GRK: κυρίου ἐστὶν ἐντολή
NAS: to you are the Lord's commandment.
KJV: are the commandments of the Lord.
INT: of [the] Lord they are commands

Ephesians 6:2 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν
NAS: is the first commandment with a promise),
KJV: the first commandment with
INT: which is commandment the first with

1 John 2:7 N-NFS
GRK: ἀρχῆς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά
NAS: the old commandment is the word
KJV: The old commandment is
INT: [the] beginning the commandment old

1 John 3:23 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα
NAS: This is His commandment, that we believe
KJV: his commandment, That
INT: is the commandment of him that

2 John 1:6 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν καθὼς
NAS: This is the commandment, just
KJV: This is the commandment, That, as
INT: This the commandment is even as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page