ἐντολάς
Englishman's Concordance
ἐντολάς (entolas) — 18 Occurrences

Matthew 19:17 N-AFP
GRK: τήρησον τὰς ἐντολάς
NAS: into life, keep the commandments.
KJV: life, keep the commandments.
INT: keep the commandments

Mark 10:19 N-AFP
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ
NAS: You know the commandments, DO NOT MURDER,
KJV: Thou knowest the commandments, Do not
INT: The commandments you know not

Luke 18:20 N-AFP
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ
NAS: You know the commandments, DO NOT COMMIT ADULTERY,
KJV: Thou knowest the commandments, Do not
INT: The commandments you know not

John 11:57 N-AFP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν
NAS: had given orders that if
KJV: had given a commandment, that,
INT: the Pharisees a command that if

John 14:15 N-AFP
GRK: με τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς
NAS: Me, you will keep My commandments.
KJV: keep my commandments.
INT: me commandments my

John 14:21 N-AFP
GRK: ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ
NAS: He who has My commandments and keeps
KJV: my commandments, and
INT: has the commandments of me and

John 15:10 N-AFP
GRK: ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε
NAS: you keep My commandments, you will abide
KJV: my commandments, ye shall abide
INT: If the commandments of me you keep

John 15:10 N-AFP
GRK: μου τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ
NAS: My Father's commandments and abide
KJV: my Father's commandments, and abide
INT: of me the commandments have kept and

Colossians 4:10 N-AFP
GRK: οὗ ἐλάβετε ἐντολάς ἐὰν ἔλθῃ
NAS: you received instructions; if
KJV: ye received commandments: if
INT: whom you received orders if he comes

1 John 2:3 N-AFP
GRK: ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
NAS: Him, if we keep His commandments.
KJV: we keep his commandments.
INT: if the commandments of him we keep

1 John 2:4 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ
NAS: Him, and does not keep His commandments, is a liar,
KJV: not his commandments, is a liar,
INT: and the commandments of him not

1 John 3:22 N-AFP
GRK: ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν
NAS: we keep His commandments and do
KJV: we keep his commandments, and do
INT: because the commandments of him we keep

1 John 3:24 N-AFP
GRK: τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν
NAS: The one who keeps His commandments abides
KJV: his commandments dwelleth
INT: keeps the commandments of him in

1 John 5:2 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν
NAS: God and observe His commandments.
KJV: keep his commandments.
INT: and the commandments of him keep

1 John 5:3 N-AFP
GRK: ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
NAS: that we keep His commandments; and His commandments
KJV: we keep his commandments: and his
INT: that the commandments of him we should keep

2 John 1:6 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ αὕτη
NAS: according to His commandments. This
KJV: after his commandments. This is
INT: according to the commandments of him This

Revelation 12:17 N-AFP
GRK: τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ
NAS: who keep the commandments of God
KJV: keep the commandments of God,
INT: keep the commandments of God

Revelation 14:12 N-AFP
GRK: τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ
NAS: who keep the commandments of God
KJV: [are] they that keep the commandments of God,
INT: keep the commandments of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page