ἐντολῆς
Englishman's Concordance
ἐντολῆς (entolēs) — 9 Occurrences

Romans 7:8 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν
NAS: through the commandment, produced
KJV: by the commandment, wrought
INT: by the commandment produced in

Romans 7:9 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία
NAS: from the Law; but when the commandment came,
KJV: but when the commandment came,
INT: however the commandment the sin

Romans 7:11 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με
NAS: through the commandment, deceived
KJV: by the commandment, deceived
INT: by the commandment deceived me

Romans 7:13 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐντολῆς
NAS: that through the commandment sin
KJV: by the commandment might become
INT: by the commandment

Hebrews 7:16 N-GFS
GRK: κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν
NAS: of physical requirement, but according
KJV: of a carnal commandment, but
INT: according to law of commandment fleshly has been constituted

Hebrews 7:18 N-GFS
GRK: γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ
NAS: of a former commandment because
KJV: a disannulling of the commandment going before
INT: there is of the going before commandment because of the

Hebrews 9:19 N-GFS
GRK: γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν
NAS: For when every commandment had been spoken
KJV: every precept to all
INT: for every commandment according to the

2 Peter 2:21 N-GFS
GRK: αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς
NAS: from the holy commandment handed
KJV: the holy commandment delivered
INT: to them holy commandment

2 Peter 3:2 N-GFS
GRK: ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου
NAS: prophets and the commandment of the Lord
KJV: and of the commandment of us
INT: apostles by us commandment of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page