εἰρήνην
Englishman's Concordance
εἰρήνην (eirēnēn) — 25 Occurrences

Matthew 10:34 N-AFS
GRK: ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν
NAS: to bring peace on the earth;
KJV: I am come to send peace on earth:
INT: I came to bring peace to the

Matthew 10:34 N-AFS
GRK: ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
NAS: to bring peace, but a sword.
KJV: not to send peace, but a sword.
INT: I came to bring peace but a sword

Mark 5:34 N-AFS
GRK: ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι
NAS: go in peace and be healed
KJV: go in peace, and be
INT: go in peace and be

Luke 7:50 N-AFS
GRK: πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has saved you; go in peace.
KJV: go in peace.
INT: go in peace

Luke 8:48 N-AFS
GRK: πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has made you well; go in peace.
KJV: go in peace.
INT: go in peace

Luke 12:51 N-AFS
GRK: δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι
NAS: to grant peace on earth?
KJV: I am come to give peace on earth?
INT: Think you that peace I came to give

Luke 14:32 N-AFS
GRK: τὰ πρὸς εἰρήνην
NAS: and asks for terms of peace.
KJV: and desireth conditions of peace.
INT: for peace

Luke 19:42 N-AFS
GRK: τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ
NAS: even you, the things which make for peace! But now
KJV: [which belong] unto thy peace! but now
INT: the things for peace now moreover

John 14:27 N-AFS
GRK: Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν
NAS: Peace I leave with you; My peace
KJV: Peace I leave with you,
INT: Peace I leave with you

John 14:27 N-AFS
GRK: ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν ἐμὴν
NAS: I leave with you; My peace I give
KJV: with you, my peace I give unto you:
INT: I leave with you peace my

John 16:33 N-AFS
GRK: ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε ἐν
NAS: that in Me you may have peace. In the world
KJV: me ye might have peace. In the world
INT: in me peace you might have In

Acts 7:26 N-AFS
GRK: αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών Ἄνδρες
NAS: and he tried to reconcile them in peace, saying,
KJV: them at one again, saying, Sirs,
INT: them to peace having said Men

Acts 9:31 N-AFS
GRK: Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ
NAS: enjoyed peace, being built
KJV: had the churches rest throughout all
INT: Samaria had peace being built up and

Acts 10:36 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ
NAS: preaching peace through
KJV: of Israel, preaching peace by Jesus
INT: of Israel proclaiming the gospel peace by Jesus

Acts 12:20 N-AFS
GRK: βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ
NAS: they were asking for peace, because
KJV: desired peace; because
INT: king sought peace because

Romans 5:1 N-AFS
GRK: ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς
NAS: we have peace with God
KJV: faith, we have peace with God
INT: by faith peace we have toward

Ephesians 2:15 N-AFS
GRK: ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην
NAS: man, [thus] establishing peace,
KJV: man, [so] making peace;
INT: man making peace

Ephesians 2:17 N-AFS
GRK: ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς
NAS: AND PREACHED PEACE TO YOU WHO
KJV: came and preached peace to you which
INT: having come he proclaimed the gospel peace to you who [were]

Ephesians 2:17 N-AFS
GRK: μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς
NAS: WERE FAR AWAY, AND PEACE TO THOSE
INT: afar off and peace to those near

2 Thessalonians 3:16 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς
NAS: grant you peace in every
KJV: give you peace always by
INT: you peace continually all

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: πίστιν ἀγάπην εἰρήνην μετὰ τῶν
NAS: love [and] peace, with those
KJV: charity, peace, with
INT: faith love peace with those that

Hebrews 12:14 N-AFS
GRK: Εἰρήνην διώκετε μετὰ
NAS: Pursue peace with all men,
KJV: Follow peace with all
INT: Peace pursue with

James 3:18 N-AFS
GRK: τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην
NAS: by those who make peace.
KJV: peace of them that make peace.
INT: for those that make peace

1 Peter 3:11 N-AFS
GRK: ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω
NAS: HE MUST SEEK PEACE AND PURSUE
KJV: good; let him seek peace, and ensue
INT: good Let him seek peace and let him pursue

Revelation 6:4 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς
NAS: to take peace from the earth,
KJV: thereon to take peace from the earth,
INT: to take the peace from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page