εἰρήνη
Englishman's Concordance
εἰρήνη (eirēnē) — 48 Occurrences

Matthew 10:13 N-NFS
GRK: ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ'
NAS: give it your [blessing of] peace. But if
KJV: worthy, let your peace come upon
INT: let come the peace of you upon

Matthew 10:13 N-NFS
GRK: ἀξία ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς
NAS: take back your [blessing of] peace.
KJV: worthy, let your peace return to
INT: worthy the peace of you to

Luke 2:14 N-NFS
GRK: ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις
NAS: And on earth peace among
KJV: on earth peace, good will toward
INT: on earth peace among men

Luke 2:29 N-DFS
GRK: σου ἐν εἰρήνῃ
NAS: to depart in peace, According
KJV: depart in peace, according to thy
INT: of you in peace

Luke 10:5 N-NFS
GRK: πρῶτον λέγετε Εἰρήνη τῷ οἴκῳ
NAS: first say, 'Peace [be] to this house.'
KJV: first say, Peace [be] to this house.
INT: first say Peace to the house

Luke 10:6 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν εἰ
NAS: is there, your peace will rest
KJV: there, your peace shall rest upon
INT: it the peace of you if

Luke 11:21 N-DFS
GRK: αὐλήν ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ
KJV: are in peace:
INT: house in peace are the

Luke 19:38 N-NFS
GRK: ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα
NAS: OF THE LORD; Peace in heaven
KJV: the name of the Lord: peace in heaven,
INT: In heaven peace and glory

Luke 24:36 N-NFS
GRK: λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: and said to them, Peace be to you.
KJV: saith unto them, Peace [be] unto you.
INT: says to them Peace to you

John 20:19 N-NFS
GRK: λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: and said to them, Peace [be] with you.
KJV: saith unto them, Peace [be] unto you.
INT: says to them Peace to you

John 20:21 N-NFS
GRK: Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑμῖν καθὼς
NAS: to them again, Peace [be] with you; as the Father
KJV: to them again, Peace [be] unto you: as
INT: Jesus again Peace to you as

John 20:26 N-NFS
GRK: καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: and said, Peace [be] with you.
KJV: and said, Peace [be] unto you.
INT: and said Peace to you

Acts 16:36 N-DFS
GRK: πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
NAS: out now and go in peace.
KJV: and go in peace.
INT: depart in peace

Romans 1:7 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: to you and peace from God
INT: to you and peace from God

Romans 2:10 N-NFS
GRK: τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ
NAS: and honor and peace to everyone
KJV: and peace, to every man
INT: honor and peace to everyone that

Romans 8:6 N-NFS
GRK: ζωὴ καὶ εἰρήνη
NAS: on the Spirit is life and peace,
KJV: [is] life and peace.
INT: life and peace

Romans 14:17 N-NFS
GRK: δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ
NAS: but righteousness and peace and joy
KJV: righteousness, and peace, and joy
INT: righteousness and peace and joy

1 Corinthians 1:3 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

1 Corinthians 7:15 N-DFS
GRK: ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς
NAS: has called us to peace.
KJV: us to peace.
INT: in moreover peace has called us

1 Corinthians 16:11 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ ἵνα ἔλθῃ
NAS: him. But send him on his way in peace, so
KJV: forth in peace, that he may come
INT: him in peace that he might come

2 Corinthians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] to you and peace from God
INT: to you and peace from God

Galatians 1:3 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] to you and peace from God
INT: to you and peace from God

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: ἀγάπη χαρά εἰρήνη μακροθυμία χρηστότης
NAS: joy, peace, patience,
KJV: joy, peace, longsuffering,
INT: love joy peace patience kindness

Galatians 6:16 N-NFS
GRK: τούτῳ στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς
NAS: rule, peace and mercy
KJV: this rule, peace [be] on them,
INT: by this will walk peace [be] upon them

Ephesians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] to you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

Ephesians 2:14 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν ὁ
NAS: For He Himself is our peace, who made
KJV: is our peace, who hath made
INT: is the peace of us

Ephesians 6:23 N-NFS
GRK: Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: Peace be to the brethren, and love
KJV: Peace [be] to the brethren, and
INT: Peace to the brothers

Philippians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

Philippians 4:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ
NAS: And the peace of God, which surpasses
KJV: And the peace of God, which
INT: and the peace of God

Colossians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

Colossians 3:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ χριστοῦ
NAS: Let the peace of Christ rule
KJV: And let the peace of God rule
INT: And the peace of Christ

1 Thessalonians 1:1 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ
NAS: Christ: Grace to you and peace.
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

1 Thessalonians 5:3 N-NFS
GRK: ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια
NAS: they are saying, Peace and safety!
KJV: when they shall say, Peace and safety;
INT: For when they might say Peace and security

2 Thessalonians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

1 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: mercy [and] peace from God
KJV: Grace, mercy, [and] peace, from God
INT: grace mercy peace from God

2 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: mercy [and] peace from God
KJV: Grace, mercy, [and] peace, from God
INT: Grace mercy peace from God

Titus 1:4 N-NFS
GRK: χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace and peace from God
KJV: Grace, mercy, [and] peace, from God
INT: Grace and peace from God

Philemon 1:3 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: to you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

James 2:16 N-DFS
GRK: Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ θερμαίνεσθε καὶ
NAS: to them, Go in peace, be warmed
KJV: Depart in peace, be [ye] warmed and
INT: Go in peace be warmed and

James 3:18 N-DFS
GRK: δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς
NAS: is sown in peace by those
KJV: in peace of them that make
INT: of righteousness in peace is sown for those that

1 Peter 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη
NAS: May grace and peace be yours
KJV: unto you, and peace, be multiplied.
INT: to you and peace be multiplied

1 Peter 5:14 N-NFS
GRK: φιλήματι ἀγάπης Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν
NAS: of love. Peace be to you all
KJV: of charity. Peace [be] with you
INT: a kiss of love Peace [be] with you all

2 Peter 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν
NAS: Grace and peace be multiplied
KJV: Grace and peace be multiplied unto you
INT: to you and peace be multiplied in

2 Peter 3:14 N-DFS
GRK: εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ
NAS: to be found by Him in peace, spotless
KJV: of him in peace, without spot, and
INT: to be found in peace

2 John 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ
NAS: mercy [and] peace will be with us, from God
KJV: you, mercy, [and] peace, from God
INT: grace mercy peace from God

3 John 1:14 N-NFS
GRK: στόμα λαλήσομεν Εἰρήνη σοι ἀσπάζονταί
NAS: to face. [15]Peace [be] to you. The friends
KJV: face. Peace [be] to thee.
INT: mouth we will speak Peace to you greet

Jude 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη
NAS: May mercy and peace and love
KJV: unto you, and peace, and love,
INT: to you and peace and love

Revelation 1:4 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ
NAS: Grace to you and peace, from Him who is and who was and who is to come,
KJV: and peace, from
INT: to you and peace from him who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page