οὖσαν
Englishman's Concordance
οὖσαν (ousan) — 6 Occurrences

Luke 13:16 V-PP-AFS
GRK: θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν ἣν ἔδησεν
INT: a daughter of Abraham being whom has bound

Acts 13:1 V-PP-AFS
GRK: κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται
INT: in the being church prophets

Acts 17:16 V-PP-AFS
GRK: θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν
INT: seeing full of idols being the city

Acts 19:35 V-PP-AFS
GRK: πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης
INT: city temple-keeper as being of the great

Romans 16:1 V-PP-AFS
GRK: ἀδελφὴν ἡμῶν οὖσαν καὶ διάκονον
INT: sister of us being also servant

Ephesians 4:18 V-PP-AFS
GRK: ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς
INT: ignorance which is in them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
εἴπερ — 6 Occ.
εἰρηνεύετε — 3 Occ.
εἰρηνεύοντες — 1 Occ.
εἰρήνη — 48 Occ.
εἰρήνην — 25 Occ.
εἰρήνης — 19 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page