εἴη
Englishman's Concordance
εἴη (eiē) — 12 Occurrences

Luke 1:29 V-PO-3S
GRK: διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς
INT: was pondering of what kind might be the salutation

Luke 3:15 V-PO-3S
GRK: ποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός
INT: ever he might be the Christ

Luke 8:9 V-PO-3S
GRK: τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή
INT: What this means the parable

Luke 9:46 V-PO-3S
GRK: τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν
INT: who anyhow might be greatest of them

Luke 15:26 V-PO-3S
GRK: τί ἂν εἴη ταῦτα
INT: what anyhow might be these things

Luke 18:36 V-PO-3S
GRK: ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο
INT: he asked what might be this

Luke 22:23 V-PO-3S
GRK: τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν
INT: who then it might be of them

John 13:24 V-POA-3S
GRK: τίς ἂν εἴη περὶ οὗ
INT: who it is about whom

Acts 8:20 V-PO-3S
GRK: σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν
INT: with you may it be to destruction

Acts 10:17 V-PO-3S
GRK: τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα
INT: what anyhow might be the vision

Acts 20:16 V-PO-3S
GRK: εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν
INT: if possible it was for him the

Acts 21:33 V-PO-3S
GRK: ἐπυνθάνετο τίς εἴη καὶ τί
INT: inquired who he might be and what

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page