ἦμεν
Englishman's Concordance
ἦμεν (ēmen) — 8 Occurrences

Acts 11:11 V-II-1P
GRK: ἐν ᾗ ἦμεν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ
INT: in which I was sent from

Acts 16:12 V-II-1P
GRK: πόλις κολωνία Ἦμεν δὲ ἐν
INT: city a colony we were moreover in

Acts 20:8 V-II-1P
GRK: ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι
INT: upper room where there were assembled

Romans 7:5 V-II-1P
GRK: ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ
INT: while indeed we were in the

Galatians 4:3 V-II-1P
GRK: ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι ὑπὸ
INT: we when we were children under

1 Thessalonians 3:4 V-II-1P
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἦμεν προελέγομεν ὑμῖν
INT: with you we were we told beforehand you

2 Thessalonians 3:10 V-II-1P
GRK: γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς
INT: indeed when we were with you

Titus 3:3 V-II-1P
GRK: Ἦμεν γάρ ποτε
INT: were indeed once

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
εἰκὼν — 6 Occ.
εἰκόνα — 10 Occ.
εἰκόνι — 4 Occ.
εἰκόνος — 3 Occ.
εἰλικρινείᾳ — 1 Occ.
εἰλικρινείας — 2 Occ.
εἰλικρινῆ — 1 Occ.
εἰλικρινεῖς — 1 Occ.
ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page