εἰκόνι
Englishman's Concordance
εἰκόνι (eikoni) — 4 Occurrences

Revelation 13:15 N-DFS
GRK: πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου
NAS: breath to the image of the beast,
KJV: life unto the image of the beast,
INT: breath to the image of the beast

Revelation 13:15 N-DFS
GRK: προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου
KJV: worship the image of the beast
INT: would worship the image of the beast

Revelation 16:2 N-DFS
GRK: προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ
KJV: his image.
INT: doing homage to the image of it

Revelation 19:20 N-DFS
GRK: προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ ζῶντες
KJV: his image. These both
INT: worship the image of it Alive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page