5591. ψυχικός (psuchikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5591. ψυχικός (psuchikos) — 6 Occurrences

1 Corinthians 2:14 Adj-NMS
GRK: ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος
NAS: But a natural man does not accept
KJV: But the natural man receiveth
INT: [the] natural moreover man

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: σπείρεται σῶμα ψυχικόν ἐγείρεται σῶμα
NAS: it is sown a natural body,
KJV: It is sown a natural body;
INT: It is sown a body natural it is raised a body

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: ἔστιν σῶμα ψυχικόν ἔστιν καὶ
NAS: If there is a natural body,
KJV: body. There is a natural body, and
INT: there is a body natural there is also

1 Corinthians 15:46 Adj-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ ψυχικόν ἔπειτα τὸ
NAS: is not first, but the natural; then
KJV: but that which is natural; and afterward
INT: but the natural then the

James 3:15 Adj-NFS
GRK: ἀλλὰ ἐπίγειος ψυχική δαιμονιώδης
NAS: but is earthly, natural, demonic.
KJV: but [is] earthly, sensual, devilish.
INT: but earthly natural devilish

Jude 1:19 Adj-NMP
GRK: οἱ ἀποδιορίζοντες ψυχικοί πνεῦμα μὴ
NAS: are the ones who cause divisions, worldly-minded, devoid
KJV: themselves, sensual, having
INT: they who set apart [themselves] natural [men] [the] Spirit not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page