1 Corinthians 15:44
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4687 [e]σπείρεται
speiretai
It is sownV-PIM/P-3S
4983 [e]σῶμα
sōma
a bodyN-NNS
5591 [e]ψυχικόν,
psychikon
natural,Adj-NNS
1453 [e]ἐγείρεται
egeiretai
it is raisedV-PIM/P-3S
4983 [e]σῶμα
sōma
a bodyN-NNS
4152 [e]πνευματικόν.
pneumatikon
spiritual.Adj-NNS
1487 [e]Εἰ
Ei
IfConj
1510 [e]ἔστιν
estin
there isV-PIA-3S
4983 [e]σῶμα
sōma
a bodyN-NNS
5591 [e]ψυχικόν,
psychikon
natural,Adj-NNS
1510 [e]ἔστιν
estin
there isV-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4152 [e]πνευματικόν.
pneumatikon
spiritual.Adj-NNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: Nestle 1904
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: Westcott and Hort 1881
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Ἔστιν σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστιν σῶμα πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: Greek Orthodox Church
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. εἰ ἔστιν σῶμα Ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:44 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
σπείρεται σῶμα ψυχικόν ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν ἔστιν σῶμα ψυχικόν καὶ ἔστιν σῶμα πνευματικόν

1 Corinthians 15:44 Hebrew Bible
יזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני יש גוף נפשי ויש גוף רוחני׃

1 Corinthians 15:44 Aramaic NT: Peshitta
ܡܙܕܪܥܝܢ ܦܓܪܐ ܢܦܫܢܝܐ ܩܐܡ ܦܓܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܝܬ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫ ܘܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܪܘܚ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body.

King James Bible
It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.

Holman Christian Standard Bible
sown a natural body, raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body.
Treasury of Scripture Knowledge

there is a spiritual.

Luke 24:31 And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out …

John 20:19,26 Then the same day at evening, being the first day of the week…

Links
1 Corinthians 15:441 Corinthians 15:44 NIV1 Corinthians 15:44 NLT1 Corinthians 15:44 ESV1 Corinthians 15:44 NASB1 Corinthians 15:44 KJV1 Corinthians 15:44 Bible Apps1 Corinthians 15:44 Biblia Paralela1 Corinthians 15:44 Chinese Bible1 Corinthians 15:44 French Bible1 Corinthians 15:44 German BibleBible Hub
1 Corinthians 15:43
Top of Page
Top of Page