4442. πῦρ (pur)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4442. πῦρ (pur) — 74 Occurrences

Matthew 3:10 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: cast into the fire.
INT: and into [the] fire is thrown

Matthew 3:11 N-DNS
GRK: ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: Ghost, and [with] fire:
INT: Holy and with fire

Matthew 3:12 N-DNS
GRK: ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
NAS: up the chaff with unquenchable fire.
KJV: the chaff with unquenchable fire.
INT: [the] chaff he will burn up with fire unquenchable

Matthew 5:22 N-GNS
GRK: γέενναν τοῦ πυρός
NAS: shall be guilty [enough to go] into the fiery hell.
KJV: of hell fire.
INT: hell of fire

Matthew 7:19 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: cast into the fire.
INT: and into fire is thrown

Matthew 13:40 N-DNS
GRK: ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται οὕτως
NAS: up and burned with fire, so
KJV: and burned in the fire; so shall it be
INT: weeds and in fire is consumed thus

Matthew 13:42 N-GNS
GRK: κάμινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται
NAS: them into the furnace of fire; in that place
KJV: into a furnace of fire: there shall be
INT: furnace of the fire there will be

Matthew 13:50 N-GNS
GRK: κάμινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται
NAS: them into the furnace of fire; in that place there
KJV: the furnace of fire: there
INT: furnace of the fire there will be

Matthew 17:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις
NAS: falls into the fire and often
KJV: he falleth into the fire, and oft
INT: into the fire and often

Matthew 18:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
NAS: and be cast into the eternal fire.
KJV: into everlasting fire.
INT: into the fire eternal

Matthew 18:9 N-GNS
GRK: γέενναν τοῦ πυρός
NAS: eyes and be cast into the fiery hell.
KJV: into hell fire.
INT: hell of the fire

Matthew 25:41 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
NAS: ones, into the eternal fire which has been prepared
KJV: everlasting fire, prepared
INT: into the fire eternal

Mark 9:22 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν
NAS: him both into the fire and into the water
KJV: him into the fire, and into
INT: both into fire him it cast

Mark 9:43 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
NAS: into hell, into the unquenchable fire,
KJV: into the fire that never shall be quenched:
INT: into the fire unquenchable

Mark 9:44 Noun-NNS
GRK: καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: not, and the fire is not
INT: and the fire not is quenched

Mark 9:45 Noun-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
KJV: into the fire that never shall be quenched:
INT: into the fire unquenchable

Mark 9:46 Noun-NNS
GRK: καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: not, and the fire is not
INT: and the fire not is quenched

Mark 9:48 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
NAS: DOES NOT DIE, AND THE FIRE IS NOT QUENCHED.
KJV: not, and the fire is not
INT: and the fire not is quenched

Mark 9:49 N-DNS
GRK: πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται καὶ
NAS: will be salted with fire.
KJV: shall be salted with fire, and
INT: everyone indeed with fire will be salted and

Luke 3:9 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: cast into the fire.
INT: and into [the] fire is thrown

Luke 3:16 N-DNS
GRK: ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: Ghost and with fire:
INT: Holy and with fire

Luke 3:17 N-DNS
GRK: ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
NAS: up the chaff with unquenchable fire.
KJV: he will burn with fire unquenchable.
INT: [the] chaff he will burn with fire unquenchable

Luke 9:54 N-ANS
GRK: θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ
NAS: us to command fire to come down
KJV: that we command fire to come down
INT: will you [that] we should call fire to come down from

Luke 12:49 N-ANS
GRK: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν
NAS: to cast fire upon the earth;
KJV: I am come to send fire on the earth;
INT: Fire I came to cast

Luke 17:29 N-ANS
GRK: Σοδόμων ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον
NAS: it rained fire and brimstone
KJV: Sodom it rained fire and brimstone
INT: Sodom it rained fire and sulphur

Luke 22:55 N-ANS
GRK: περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ
NAS: After they had kindled a fire in the middle
KJV: had kindled a fire in
INT: having kindled moreover a fire in [the] midst

John 15:6 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ
NAS: them, and cast them into the fire and they are burned.
KJV: [them] into the fire, and
INT: into the fire cast and

Acts 2:3 N-GNS
GRK: γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός καὶ ἐκάθισεν
NAS: to them tongues as of fire distributing
KJV: tongues like as of fire, and it sat
INT: tongues as of fire And sat

Acts 2:19 N-ANS
GRK: αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα
NAS: BLOOD, AND FIRE, AND VAPOR
KJV: blood, and fire, and vapour
INT: blood and fire and vapor

Acts 7:30 N-GNS
GRK: ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου
NAS: IN THE FLAME OF A BURNING THORN BUSH.
KJV: in a flame of fire in a bush.
INT: in a flame of fire of a bush

Acts 28:5 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν
NAS: off into the fire and suffered
KJV: the beast into the fire, and felt no
INT: into the fire suffered no

Romans 12:20 N-GNS
GRK: ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ
NAS: YOU WILL HEAP BURNING COALS
KJV: thou shalt heap coals of fire on his
INT: doing coals of fire you will heap upon

1 Corinthians 3:13 N-DNS
GRK: ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται καὶ
NAS: it is [to be] revealed with fire, and the fire
KJV: by fire; and
INT: because in fire it is revealed and

1 Corinthians 3:13 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει
NAS: with fire, and the fire itself
KJV: and the fire shall try
INT: it is the fire itself will prove

1 Corinthians 3:15 N-GNS
GRK: ὡς διὰ πυρός
NAS: so as through fire.
KJV: as by fire.
INT: as through fire

2 Thessalonians 1:8 N-DNS
GRK: ἐν πυρὶ φλογός διδόντος
KJV: In flaming fire taking vengeance
INT: in a fire of flame awarding

Hebrews 1:7 N-GNS
GRK: λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα
NAS: AND HIS MINISTERS A FLAME OF FIRE.
KJV: ministers a flame of fire.
INT: ministers of him of fire a flame

Hebrews 10:27 N-GNS
GRK: κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν
NAS: and THE FURY OF A FIRE WHICH WILL
KJV: and fiery indignation,
INT: of judgment and of fire fury to devour

Hebrews 11:34 N-GNS
GRK: ἔσβεσαν δύναμιν πυρός ἔφυγον στόματα
NAS: the power of fire, escaped
KJV: the violence of fire, escaped
INT: quenched [the] power of fire escaped [the] mouths

Hebrews 12:18 N-DNS
GRK: καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ
NAS: and to a blazing fire, and to darkness
KJV: that burned with fire, nor
INT: and having been kindled with fire and to obscurity

Hebrews 12:29 N-NNS
GRK: θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον
NAS: for our God is a consuming fire.
KJV: God [is] a consuming fire.
INT: God of us [is] a fire consuming

James 3:5 N-NNS
GRK: ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην
NAS: is set aflame by such a small fire!
KJV: a matter a little fire kindleth!
INT: Behold a little fire how large a forest

James 3:6 N-NNS
GRK: ἡ γλῶσσα πῦρ ὁ κόσμος
NAS: And the tongue is a fire, the [very] world
KJV: the tongue [is] a fire, a world
INT: the tongue [is] a fire the world

James 5:3 N-ANS
GRK: ὑμῶν ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν
NAS: like fire. It is in the last
KJV: as it were fire. Ye have heaped treasure together
INT: of you as fire You treasured up in

1 Peter 1:7 N-GNS
GRK: ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου
NAS: tested by fire, may be found
KJV: it be tried with fire, might be found
INT: perishes by fire though being tested

2 Peter 3:7 N-DNS
GRK: τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι εἰς
NAS: are being reserved for fire, kept
KJV: reserved unto fire against
INT: treasured up are for fire being kept to

Jude 1:7 N-GNS
GRK: πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην
NAS: the punishment of eternal fire.
KJV: the vengeance of eternal fire.
INT: are set forth as an example of fire eternal [the] penalty

Jude 1:23 N-GNS
GRK: σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες οὓς
NAS: others, snatching them out of the fire; and on some
KJV: [them] out of the fire; hating
INT: save out of fire snatching [them] others

Revelation 1:14 N-GNS
GRK: ὡς φλὸξ πυρός
NAS: were like a flame of fire.
KJV: [were] as a flame of fire;
INT: as a flame of fire

Revelation 2:18 N-GNS
GRK: ὡς φλόγα πυρός καὶ οἱ
NAS: a flame of fire, and His feet
KJV: like unto a flame of fire, and his
INT: as a flame of fire and the

Revelation 3:18 N-GNS
GRK: πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς
NAS: refined by fire so
KJV: in the fire, that
INT: purified by fire that you might be rich

Revelation 4:5 N-GNS
GRK: ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον
NAS: lamps of fire burning
KJV: lamps of fire burning
INT: seven lamps of fire burning before

Revelation 8:5 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: and filled it with the fire of the altar,
KJV: it with fire of the altar, and
INT: from the fire of the altar

Revelation 8:7 N-NNS
GRK: χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν
NAS: hail and fire, mixed
KJV: hail and fire mingled with blood,
INT: hail and fire mixed with

Revelation 8:8 N-DNS
GRK: ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη
NAS: burning with fire was thrown
KJV: burning with fire was cast
INT: a mountain great with fire burning was cast

Revelation 9:17 N-NNS
GRK: αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς
NAS: proceed fire and smoke
KJV: mouths issued fire and smoke
INT: of them goes out fire and smoke

Revelation 9:18 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ
NAS: plagues, by the fire and the smoke
KJV: killed, by the fire, and by
INT: by the fire and the

Revelation 10:1 N-GNS
GRK: ὡς στύλοι πυρός
NAS: like pillars of fire;
KJV: as pillars of fire:
INT: as pillars of fire

Revelation 11:5 N-NNS
GRK: θέλει ἀδικῆσαι πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ
NAS: to harm them, fire flows
KJV: hurt them, fire proceedeth out of
INT: should will to harm fire goes out of

Revelation 13:13 N-ANS
GRK: ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ
NAS: makes fire come down
KJV: that he maketh fire come down from
INT: that even fire it should cause out of

Revelation 14:10 N-DNS
GRK: βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ
NAS: and he will be tormented with fire and brimstone
KJV: with fire and
INT: he will be tormented in fire and brimstone

Revelation 14:18 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ πυρός καὶ ἐφώνησεν
NAS: over fire, came
KJV: power over fire; and cried
INT: over the fire and he called

Revelation 15:2 N-DNS
GRK: ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί καὶ τοὺς
NAS: mixed with fire, and those
KJV: mingled with fire: and
INT: glass mingled with fire and the

Revelation 16:8 N-DNS
GRK: ἀνθρώπους ἐν πυρί
NAS: to it to scorch men with fire.
KJV: men with fire.
INT: men with fire

Revelation 17:16 N-DNS
GRK: κατακαύσουσιν ἐν πυρί
NAS: and will burn her up with fire.
KJV: her with fire.
INT: will burn with fire

Revelation 18:8 N-DNS
GRK: καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ὅτι
NAS: and she will be burned up with fire; for the Lord
KJV: with fire: for
INT: and with fire she will be burned for

Revelation 19:12 N-GNS
GRK: ὡς φλὸξ πυρός καὶ ἐπὶ
NAS: [are] a flame of fire, and on His head
KJV: [were] as a flame of fire, and on
INT: as a flame of fire and upon

Revelation 19:20 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης
NAS: into the lake of fire which burns
KJV: into a lake of fire burning with
INT: lake of fire which burns

Revelation 20:9 N-NNS
GRK: καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ
NAS: city, and fire came down
KJV: city: and fire came down from
INT: but came down fire out of

Revelation 20:10 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου
NAS: into the lake of fire and brimstone,
KJV: into the lake of fire and brimstone,
INT: lake of fire and of brimstone

Revelation 20:14 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρός οὗτος ὁ
NAS: into the lake of fire. This
KJV: into the lake of fire. This is
INT: lake of fire This the

Revelation 20:14 N-GNS
GRK: λίμνη τοῦ πυρός
NAS: death, the lake of fire.
INT: lake of fire

Revelation 20:15 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρός
NAS: he was thrown into the lake of fire.
KJV: into the lake of fire.
INT: lake of fire

Revelation 21:8 N-DNS
GRK: τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ
NAS: that burns with fire and brimstone,
KJV: which burneth with fire and brimstone:
INT: which burns with fire and brimstone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page