1078. γένεσις (genesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1078. γένεσις (genesis) — 5 Occurrences

Matthew 1:1 N-GFS
GRK: ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: The record of the genealogy of Jesus
KJV: The book of the generation of Jesus
INT: [the] book of [the] generation of Jesus Christ

Matthew 1:18 N-NFS
GRK: ΧΡΙΣΤΟΥ ἡ γένεσις οὕτως ἦν
NAS: Now the birth of Jesus Christ
INT: Christ the birth thus came about

Luke 1:14 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται
NAS: and many will rejoice at his birth.
INT: at the birth of him will rejoice

James 1:23 N-GFS
GRK: πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν
NAS: who looks at his natural face
KJV: beholding his natural face in
INT: face natural of him in

James 3:6 N-GFS
GRK: τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη
NAS: the course of [our] life, and is set on fire
KJV: the course of nature; and
INT: course of nature and being set on fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page