266. ἁμαρτία (hamartia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 266. ἁμαρτία (hamartia) — 173 Occurrences

Matthew 1:21 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
NAS: His people from their sins.
KJV: from their sins.
INT: from the sins of them

Matthew 3:6 N-AFP
GRK: ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: River, as they confessed their sins.
KJV: confessing their sins.
INT: confessing the sins of them

Matthew 9:2 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι
NAS: son; your sins are forgiven.
KJV: thy sins be forgiven
INT: you the sins

Matthew 9:5 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν
NAS: to say, Your sins are forgiven,'
KJV: to say, [Thy] sins be forgiven
INT: you [your] sins or to say

Matthew 9:6 N-AFP
GRK: γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει
NAS: to forgive sins-- then
KJV: earth to forgive sins, (then saith he
INT: earth to forgive sins then he says

Matthew 12:31 N-NFS
GRK: ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία
NAS: to you, any sin and blasphemy
KJV: All manner of sin and
INT: to you Every sin and blasphemy

Matthew 26:28 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: out for many for forgiveness of sins.
KJV: for the remission of sins.
INT: for forgiveness of sins

Mark 1:4 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: for the forgiveness of sins.
KJV: for the remission of sins.
INT: for forgiveness of sins

Mark 1:5 N-AFP
GRK: ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: River, confessing their sins.
KJV: confessing their sins.
INT: confessing the sins of them

Mark 2:5 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι
NAS: Son, your sins are forgiven.
KJV: Son, thy sins be forgiven thee.
INT: of you the sins

Mark 2:7 N-AFP
GRK: δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ
NAS: can forgive sins but God alone?
KJV: can forgive sins but God
INT: is able to forgive sins if not

Mark 2:9 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν
NAS: to the paralytic, 'Your sins are forgiven;
KJV: to the sick of the palsy, [Thy] sins be forgiven
INT: of you the sins or to say

Mark 2:10 N-AFP
GRK: ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς
NAS: to forgive sins-- He said
KJV: to forgive sins, (he saith
INT: of man to forgive sins on the

Luke 1:77 N-GFP
GRK: ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν
NAS: By the forgiveness of their sins,
KJV: the remission of their sins,
INT: in forgiveness of sins of them

Luke 3:3 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: for the forgiveness of sins;
KJV: for the remission of sins;
INT: for forgiveness of sins

Luke 5:20 N-NFP
GRK: σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
NAS: Friend, your sins are forgiven
KJV: Man, thy sins are forgiven thee.
INT: you the sins of you

Luke 5:21 N-AFP
GRK: τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ
NAS: can forgive sins, but God alone?
KJV: can forgive sins, but God
INT: who is able sins to forgive if

Luke 5:23 N-NFP
GRK: σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ἢ
NAS: to say, 'Your sins have been forgiven
KJV: to say, Thy sins be forgiven thee;
INT: you the sins of you or

Luke 5:24 N-AFP
GRK: γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας εἶπεν τῷ
NAS: to forgive sins,-- He said
KJV: to forgive sins, (he said
INT: earth to forgive sins he said to the

Luke 7:47 N-NFP
GRK: ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ
NAS: I say to you, her sins, which are many,
KJV: unto thee, Her sins, which are many,
INT: forgiven have been the sins of her

Luke 7:48 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι
NAS: He said to her, Your sins have been forgiven.
KJV: unto her, Thy sins are forgiven.
INT: your sins

Luke 7:49 N-AFP
GRK: ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν
NAS: even forgives sins?
KJV: that forgiveth sins also?
INT: who even sins forgives

Luke 11:4 N-AFP
GRK: ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ
NAS: And forgive us our sins, For we ourselves
KJV: us our sins; for we
INT: us the sins of us also

Luke 24:47 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα
NAS: for forgiveness of sins would be proclaimed
KJV: remission of sins should be preached
INT: and forgiveness of sins to all

John 1:29 N-AFS
GRK: αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
NAS: who takes away the sin of the world!
KJV: taketh away the sin of the world.
INT: takes away the sin of the world

John 8:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε
NAS: Me, and will die in your sin; where
KJV: in your sins: whither I
INT: in the sin of you you will die

John 8:24 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν
NAS: to you that you will die in your sins; for unless
KJV: in your sins: for if
INT: in the sins of you if

John 8:24 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
NAS: [He], you will die in your sins.
KJV: in your sins.
INT: in the sins of you

John 8:34 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν
NAS: who commits sin is the slave
KJV: committeth sin is
INT: practices the sin a slave is

John 8:34 N-GFS
GRK: ἐστιν τῆς ἁμαρτίας
NAS: sin is the slave of sin.
KJV: is the servant of sin.
INT: is of the sin

John 8:46 N-GFS
GRK: με περὶ ἁμαρτίας εἰ ἀλήθειαν
NAS: of you convicts Me of sin? If
KJV: me of sin? And if
INT: me concerning sin if truth

John 9:34 N-DFP
GRK: αὐτῷ Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης
NAS: entirely in sins, and are you teaching
KJV: born in sins, and dost thou
INT: to him In sins you were born

John 9:41 N-AFS
GRK: ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν δὲ
NAS: no sin; but since
KJV: have no sin: but now
INT: anyhow you would have sin since however

John 9:41 N-NFS
GRK: Βλέπομεν ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει
NAS: you say, We see,' your sin remains.
KJV: therefore your sin remaineth.
INT: We see the sin of you remains

John 15:22 N-AFS
GRK: ἐλάλησα αὐτοῖς ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν
NAS: to them, they would not have sin, but now
KJV: not had sin: but now
INT: spoken to them sin not they would have had

John 15:22 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: no excuse for their sin.
KJV: for their sin.
INT: for the sin of them

John 15:24 N-AFS
GRK: ἄλλος ἐποίησεν ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν
NAS: they would not have sin; but now
KJV: not had sin: but now
INT: other has done sin not they would have had

John 16:8 N-GFS
GRK: κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ
NAS: concerning sin and righteousness
KJV: the world of sin, and of
INT: world concerning sin and concerning

John 16:9 N-GFS
GRK: περὶ ἁμαρτίας μέν ὅτι
NAS: concerning sin, because
KJV: Of sin, because
INT: Concerning sin indeed because

John 19:11 N-AFS
GRK: σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
NAS: Me to you has [the] greater sin.
KJV: hath the greater sin.
INT: to you greater sin has

John 20:23 N-AFP
GRK: ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς
NAS: you forgive the sins of any,
KJV: soever sins ye remit,
INT: you might forgive the sins they are forgiven to them

Acts 2:38 N-GFP
GRK: ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ
NAS: for the forgiveness of your sins; and you will receive
KJV: the remission of sins, and
INT: forgiveness of sins your and

Acts 3:19 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας
NAS: so that your sins may be wiped away,
KJV: your sins may be blotted out,
INT: of your sins

Acts 5:31 N-GFP
GRK: καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: to Israel, and forgiveness of sins.
KJV: and forgiveness of sins.
INT: and forgiveness of sins

Acts 7:60 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ἁμαρτίαν καὶ τοῦτο
NAS: this sin against them! Having said
KJV: not this sin to their charge. And
INT: this the sin And this

Acts 10:43 N-GFP
GRK: μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ
NAS: in Him receives forgiveness of sins.
KJV: shall receive remission of sins.
INT: bear witness [that] forgiveness of sins receives through

Acts 13:38 N-GFP
GRK: ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
NAS: Him forgiveness of sins is proclaimed
KJV: unto you the forgiveness of sins:
INT: to you forgiveness of sins is proclaimed

Acts 22:16 N-AFP
GRK: ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος
NAS: and wash away your sins, calling
KJV: thy sins, calling on
INT: wash away the sins of you having called on

Acts 26:18 N-GFP
GRK: αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον
NAS: forgiveness of sins and an inheritance
KJV: forgiveness of sins, and
INT: they forgiveness of sins and inheritance

Romans 3:9 N-AFS
GRK: πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι
NAS: are all under sin;
KJV: all under sin;
INT: all under sin [with] being

Romans 3:20 N-GFS
GRK: νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
NAS: the Law [comes] the knowledge of sin.
KJV: the law [is] the knowledge of sin.
INT: law [is] knowledge of sin

Romans 4:7 N-NFP
GRK: ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι
NAS: AND WHOSE SINS HAVE BEEN COVERED.
KJV: and whose sins are covered.
INT: are covered the sins

Romans 4:8 N-AFS
GRK: λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν
NAS: WHOSE SIN THE LORD
KJV: not impute sin.
INT: will reckon [the] Lord sin

Romans 5:12 N-NFS
GRK: ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν
NAS: one man sin entered into the world,
KJV: one man sin entered into
INT: man sin into the

Romans 5:12 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος
NAS: and death through sin, and so death
KJV: death by sin; and so
INT: by sin death

Romans 5:13 N-NFS
GRK: γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν
NAS: the Law sin was in the world,
KJV: until the law sin was in
INT: indeed law sin was in [the]

Romans 5:13 N-NFS
GRK: ἐν κόσμῳ ἁμαρτία δὲ οὐκ
NAS: was in the world, but sin is not imputed
KJV: the world: but sin is not
INT: in [the] world sin moreover not

Romans 5:20 N-NFS
GRK: ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ
NAS: but where sin increased,
KJV: But where sin abounded, grace
INT: abounded sin overabounded

Romans 5:21 N-NFS
GRK: ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ
NAS: so that, as sin reigned in death,
KJV: That as sin hath reigned unto
INT: reigned the sin in

Romans 6:1 N-DFS
GRK: ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ
NAS: Are we to continue in sin so
KJV: Shall we continue in sin, that
INT: Shall we continue in sin that

Romans 6:2 N-DFS
GRK: ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ πῶς ἔτι
NAS: shall we who died to sin still live
KJV: are dead to sin, live
INT: we died to sin how still

Romans 6:6 N-GFS
GRK: σῶμα τῆς ἁμαρτίας τοῦ μηκέτι
NAS: that our body of sin might be done away
KJV: the body of sin might be destroyed,
INT: body of sin that no longer

Romans 6:6 N-DFS
GRK: ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: be slaves to sin;
KJV: not serve sin.
INT: we to sin

Romans 6:7 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας
NAS: for he who has died is freed from sin.
KJV: is freed from sin.
INT: from sin

Romans 6:10 N-DFS
GRK: ἀπέθανεν τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ
NAS: He died to sin once for all;
KJV: he died unto sin once:
INT: he died to sin he died once for all

Romans 6:11 N-DFS
GRK: μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ
NAS: to be dead to sin, but alive
KJV: dead indeed unto sin, but alive
INT: indeed to sin alive moreover

Romans 6:12 N-NFS
GRK: βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ
NAS: Therefore do not let sin reign
KJV: Let not sin therefore reign
INT: let reign sin in the

Romans 6:13 N-DFS
GRK: ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ ἀλλὰ παραστήσατε
NAS: the members of your body to sin [as] instruments
KJV: of unrighteousness unto sin: but
INT: of unrighteousness to sin but yield

Romans 6:14 N-NFS
GRK: ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν
NAS: For sin shall not be master over
KJV: For sin shall not
INT: sin indeed you

Romans 6:16 N-GFS
GRK: ὑπακούετε ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον
NAS: either of sin resulting
KJV: ye obey; whether of sin unto death,
INT: you obey whether of sin to death

Romans 6:17 N-GFS
GRK: δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ
NAS: that though you were slaves of sin, you became obedient
KJV: the servants of sin, but
INT: servants of sin you obeyed moreover

Romans 6:18 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ
NAS: and having been freed from sin, you became slaves
KJV: from sin, ye became the servants
INT: from sin you became servants

Romans 6:20 N-GFS
GRK: ἦτε τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε
NAS: you were slaves of sin, you were free
KJV: the servants of sin, ye were
INT: you were of sin free you were

Romans 6:22 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ
NAS: having been freed from sin and enslaved
KJV: from sin, and
INT: from sin having been servants moreover

Romans 6:23 N-GFS
GRK: ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ
NAS: For the wages of sin is death,
KJV: For the wages of sin [is] death; but
INT: wages of sin [is] death

Romans 7:5 N-GFP
GRK: παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ
NAS: we were in the flesh, the sinful passions,
KJV: the motions of sins, which
INT: passions of sins which [were] through

Romans 7:7 N-NFS
GRK: ὁ νόμος ἁμαρτία μὴ γένοιτο
NAS: Is the Law sin? May it never
KJV: [Is] the law sin? God forbid.
INT: [Is] the law sin never may it be

Romans 7:7 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων
NAS: I would not have come to know sin except
KJV: not known sin, but by
INT: But sin not I knew

Romans 7:8 N-NFS
GRK: λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς
NAS: But sin, taking opportunity
KJV: But sin, taking occasion
INT: having taken sin by the

Romans 7:8 N-NFS
GRK: γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά
NAS: for apart from the Law sin [is] dead.
KJV: without the law sin [was] dead.
INT: indeed law sin [was] dead

Romans 7:9 N-NFS
GRK: ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν ἐγὼ
NAS: came, sin became alive
KJV: came, sin revived,
INT: commandment the sin revived I

Romans 7:11 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα
NAS: for sin, taking an opportunity
KJV: For sin, taking occasion
INT: the indeed sin an occasion having taken

Romans 7:13 N-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία ἵνα φανῇ
NAS: be! Rather it was sin, in order
KJV: But sin, that
INT: But sin that it might appear

Romans 7:13 N-NFS
GRK: ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ
NAS: that it might be shown to be sin by effecting
KJV: it might appear sin, working
INT: that it might appear sin by that which [is]

Romans 7:13 N-NFS
GRK: ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς
NAS: the commandment sin would become
KJV: that sin by
INT: sinful sin by the

Romans 7:14 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν
NAS: of flesh, sold into bondage to sin.
KJV: sold under sin.
INT: under sin

Romans 7:17 N-NFS
GRK: ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
NAS: am I the one doing it, but sin which dwells
KJV: it, but sin that dwelleth in
INT: in me sin

Romans 7:20 N-NFS
GRK: ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
NAS: the one doing it, but sin which dwells
KJV: it, but sin that dwelleth in
INT: in me sin

Romans 7:23 N-GFS
GRK: νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι
NAS: of the law of sin which is in my members.
KJV: to the law of sin which
INT: law of sin which is

Romans 7:25 N-GFS
GRK: σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
NAS: with my flesh the law of sin.
KJV: with the flesh the law of sin.
INT: [the] flesh [the] law of sin

Romans 8:2 N-GFS
GRK: νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ
NAS: from the law of sin and of death.
KJV: from the law of sin and death.
INT: law of sin and

Romans 8:3 N-GFS
GRK: ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ
NAS: in the likeness of sinful flesh
KJV: in the likeness of sinful flesh, and
INT: likeness of flesh of sin and for

Romans 8:3 N-GFS
GRK: καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν
NAS: flesh and [as an offering] for sin, He condemned
KJV: and for sin, condemned sin
INT: and for sin condemned the

Romans 8:3 N-AFS
GRK: κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ
NAS: He condemned sin in the flesh,
KJV: sin, condemned sin in the flesh:
INT: condemned the sin in the

Romans 8:10 N-AFS
GRK: νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν τὸ δὲ
NAS: is dead because of sin, yet the spirit
KJV: because of sin; but
INT: dead on account of sin and

Romans 11:27 N-AFP
GRK: ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: I TAKE AWAY THEIR SINS.
KJV: I shall take away their sins.
INT: I might have taken away the sins of them

Romans 14:23 N-NFS
GRK: ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν
NAS: and whatever is not from faith is sin.
KJV: faith is sin.
INT: of faith sin is

1 Corinthians 15:3 N-GFP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ
NAS: died for our sins according
KJV: our sins according
INT: for the sins of us according to

1 Corinthians 15:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
NAS: you are still in your sins.
KJV: in your sins.
INT: in the sins of you

1 Corinthians 15:56 N-NFS
GRK: θανάτου ἡ ἁμαρτία ἡ δὲ
NAS: of death is sin, and the power
KJV: of death [is] sin; and
INT: of death [is] sin and

1 Corinthians 15:56 N-GFS
GRK: δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος
NAS: and the power of sin is the law;
KJV: and the strength of sin [is] the law.
INT: [the] power of sin the law

2 Corinthians 5:21 N-AFS
GRK: μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: no sin [to be] sin
KJV: he hath made him [to be] sin for
INT: not having known sin for us

2 Corinthians 5:21 N-AFS
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν ἵνα
NAS: no sin [to be] sin on our behalf, so
KJV: knew no sin; that we
INT: for us sin he made that

2 Corinthians 11:7 N-AFS
GRK: ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν
NAS: did I commit a sin in humbling
KJV: Have I committed an offence in abasing
INT: Or sin did I commit myself

Galatians 1:4 N-GFP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως
NAS: Himself for our sins so
KJV: for our sins, that he might deliver
INT: for the sins of us so that

Galatians 2:17 N-GFS
GRK: ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος μὴ
NAS: a minister of sin? May it never
KJV: the minister of sin? God forbid.
INT: [is] then Christ of sin minister never

Galatians 3:22 N-AFS
GRK: πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἡ
NAS: under sin, so
KJV: all under sin, that the promise
INT: all under sin that the

Ephesians 2:1 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
NAS: in your trespasses and sins,
KJV: in trespasses and sins;
INT: and the sins you

Colossians 1:14 N-GFP
GRK: ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν
NAS: redemption, the forgiveness of sins.
KJV: blood, [even] the forgiveness of sins:
INT: forgiveness the of sins

1 Thessalonians 2:16 N-AFP
GRK: αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε ἔφθασεν
NAS: fill up the measure of their sins. But wrath
KJV: fill up their sins alway: for
INT: their sins always is come

1 Timothy 5:22 N-DFP
GRK: μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις σεαυτὸν
NAS: share [responsibility for] the sins of others;
KJV: of other men's sins: keep
INT: nor share in sins of others Yourself

1 Timothy 5:24 N-NFP
GRK: ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν
NAS: The sins of some men
KJV: Some men's sins are open beforehand,
INT: men the sins manifest are

2 Timothy 3:6 N-DFP
GRK: γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις
NAS: weighed down with sins, led
KJV: laden with sins, led away
INT: weak women burdened with sins led away by lusts

Hebrews 1:3 N-GFP
GRK: καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν
NAS: purification of sins, He sat down
KJV: purged our sins, sat down on
INT: [the] purification of sins having made sat down

Hebrews 2:17 N-AFP
GRK: ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ
NAS: to make propitiation for the sins of the people.
KJV: make reconciliation for the sins of the people.
INT: to make propitiation for the sins of the people

Hebrews 3:13 N-GFS
GRK: ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας
NAS: by the deceitfulness of sin.
KJV: through the deceitfulness of sin.
INT: by [the] deceitfulness of sin

Hebrews 4:15 N-GFS
GRK: ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας
NAS: as [we are, yet] without sin.
KJV: as [we are, yet] without sin.
INT: same way apart from sin

Hebrews 5:1 N-GFP
GRK: θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
NAS: gifts and sacrifices for sins;
KJV: sacrifices for sins:
INT: sacrifices for sins

Hebrews 5:3 N-GFP
GRK: προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν
NAS: to offer [sacrifices] for sins, as for the people,
KJV: to offer for sins.
INT: to offer for sins

Hebrews 7:27 N-GFP
GRK: τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν
NAS: for His own sins and then
KJV: his own sins, and then
INT: the own sins sacrifices to offer up

Hebrews 8:12 N-GFP
GRK: καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ
NAS: AND I WILL REMEMBER THEIR SINS NO
KJV: and their sins and their
INT: and the sins of them no

Hebrews 9:26 N-GFS
GRK: ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς
NAS: to put away sin by the sacrifice
KJV: to put away sin by the sacrifice
INT: [the] putting away of sin by the

Hebrews 9:28 N-AFP
GRK: πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου
NAS: to bear the sins of many,
KJV: bear the sins of many;
INT: of many to bear [the] sins out of a second time

Hebrews 9:28 N-GFS
GRK: δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς
NAS: without [reference to] sin, to those
KJV: without sin unto
INT: a second time apart from sin will appear to those that

Hebrews 10:2 N-GFP
GRK: ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας
NAS: have had consciousness of sins?
KJV: more conscience of sins.
INT: any longer conscience of sins those who serve

Hebrews 10:3 N-GFP
GRK: αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν
NAS: [sacrifices] there is a reminder of sins year by year.
KJV: [sacrifices there is] a remembrance again [made] of sins every
INT: these a remembrance of sins every year

Hebrews 10:4 N-AFP
GRK: τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας
NAS: and goats to take away sins.
KJV: of goats should take away sins.
INT: of goats to take away sins

Hebrews 10:6 N-GFS
GRK: καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας
NAS: IN WHOLE BURNT OFFERINGS AND [sacrifices] FOR SIN YOU HAVE TAKEN
KJV: [sacrifices] for sin thou hast had
INT: and [sacrifices] for sin not you delighted in

Hebrews 10:8 N-GFS
GRK: καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας
NAS: AND WHOLE BURNT OFFERINGS AND [sacrifices] FOR SIN YOU HAVE NOT DESIRED,
KJV: [offering] for sin thou wouldest
INT: and [sacrifices] for sin not you desired

Hebrews 10:11 N-AFP
GRK: δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
NAS: never take away sins;
KJV: never take away sins:
INT: are able to take away sins

Hebrews 10:12 N-GFP
GRK: μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν
NAS: sacrifice for sins for all time,
KJV: sacrifice for sins for ever,
INT: one for sins having offered sacrifice

Hebrews 10:17 N-GFP
GRK: Καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ
NAS: AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS
KJV: And their sins and iniquities
INT: and the sins of them and

Hebrews 10:18 N-GFS
GRK: προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας
NAS: [any] offering for sin.
KJV: offering for sin.
INT: an offering for sin

Hebrews 10:26 N-GFP
GRK: οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
NAS: remains a sacrifice for sins,
KJV: sacrifice for sins,
INT: no longer for sins remains a sacrifice

Hebrews 11:25 N-GFS
GRK: πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν
NAS: the passing pleasures of sin,
KJV: to enjoy the pleasures of sin for a season;
INT: [the] temporarily to have of sin enjoyment

Hebrews 12:1 N-AFS
GRK: τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν δι' ὑπομονῆς
NAS: encumbrance and the sin which so easily entangles
KJV: and the sin which doth so easily beset
INT: the easily entangling sin with endurance

Hebrews 12:4 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι
NAS: in your striving against sin;
KJV: striving against sin.
INT: against sin wrestling

Hebrews 13:11 N-GFS
GRK: αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ
NAS: by the high priest [as an offering] for sin, are burned
KJV: for sin, are burned
INT: blood [as sacrifices] for sin into the

James 1:15 N-AFS
GRK: συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν ἡ δὲ
NAS: it gives birth to sin; and when sin
KJV: it bringeth forth sin: and
INT: having conceived gives birth to sin and

James 1:15 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκυεῖ
NAS: to sin; and when sin is accomplished,
KJV: and sin, when it is finished,
INT: and sin having been completed brings forth

James 2:9 N-AFS
GRK: δὲ προσωπολημπτεῖτε ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι
NAS: you are committing sin [and] are convicted
KJV: ye commit sin, and are convinced
INT: however you have partiality sin you commit being convicted

James 4:17 N-NFS
GRK: μὴ ποιοῦντι ἁμαρτία αὐτῷ ἐστίν
NAS: and does not do it, to him it is sin.
KJV: to him it is sin.
INT: not doing [it] sin to him it is

James 5:15 N-AFP
GRK: κύριος κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς
NAS: he has committed sins, they will be forgiven
KJV: committed sins, they shall be forgiven
INT: Lord and if sins he should be having committed

James 5:16 N-AFP
GRK: ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε
NAS: confess your sins to one
INT: to one another the sins and pray

James 5:20 N-GFP
GRK: καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: and will cover a multitude of sins.
KJV: shall hide a multitude of sins.
INT: will cover a multitude of sins

1 Peter 2:22 N-AFS
GRK: ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν
NAS: COMMITTED NO SIN, NOR WAS ANY DECEIT
KJV: did no sin, neither was guile
INT: who sin not committed

1 Peter 2:24 N-AFP
GRK: ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς
NAS: bore our sins in His body
KJV: bare our sins in his own
INT: who the sins of us himself

1 Peter 2:24 N-DFP
GRK: ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ
NAS: that we might die to sin and live
KJV: being dead to sins, should live
INT: that to sins having been dead

1 Peter 3:18 N-GFP
GRK: ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος
NAS: died for sins once for all,
KJV: suffered for sins, the just for
INT: once for sins suffered [the] righteous

1 Peter 4:1 N-DFP
GRK: σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας
NAS: in the flesh has ceased from sin,
KJV: the flesh hath ceased from sin;
INT: [in the] flesh is done with sin

1 Peter 4:8 N-GFP
GRK: καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: covers a multitude of sins.
KJV: shall cover the multitude of sins.
INT: will cover a multitude of sins

2 Peter 1:9 N-GFP
GRK: πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν
NAS: from his former sins.
KJV: his old sins.
INT: of old of him sins

2 Peter 2:14 N-GFS
GRK: καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς
NAS: that never cease from sin, enticing
KJV: that cannot cease from sin; beguiling
INT: and that cease not from sin alluring souls

1 John 1:7 N-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας
NAS: cleanses us from all sin.
KJV: from all sin.
INT: from every sin

1 John 1:8 N-AFS
GRK: εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν
NAS: no sin, we are deceiving
KJV: we have no sin, we deceive ourselves,
INT: we should say that sin not we have

1 John 1:9 N-AFP
GRK: ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν πιστός
NAS: we confess our sins, He is faithful
KJV: we confess our sins, he is faithful
INT: we should confess the sins of us faithful

1 John 1:9 N-AFP
GRK: ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ
NAS: to forgive us our sins and to cleanse
KJV: forgive us [our] sins, and to cleanse
INT: us the sins and might cleanse

1 John 2:2 N-GFP
GRK: περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν οὐ
NAS: is the propitiation for our sins; and not for ours
KJV: for our sins: and not
INT: for the sins of us not

1 John 2:12 N-NFP
GRK: ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ
NAS: because your sins have been forgiven
KJV: because your sins are forgiven
INT: you the sins for the sake of the

1 John 3:4 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν
NAS: who practices sin also
KJV: committeth sin transgresseth
INT: practices sin also

1 John 3:4 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ
NAS: lawlessness; and sin is lawlessness.
KJV: for sin is
INT: and sin is

1 John 3:5 N-AFP
GRK: ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ καὶ
NAS: to take away sins; and in Him there is no
KJV: take away our sins; and in
INT: that sins he might take away and

1 John 3:5 N-NFS
GRK: ἄρῃ καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ
NAS: sins; and in Him there is no sin.
KJV: is no sin.
INT: he might take away and sin in him

1 John 3:8 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ
NAS: the one who practices sin is of the devil;
KJV: He that committeth sin is of
INT: practices sin of the

1 John 3:9 N-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ
NAS: of God practices sin, because His seed
KJV: doth not commit sin; for his
INT: God sin not practices

1 John 4:10 N-GFP
GRK: περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν
NAS: [to be] the propitiation for our sins.
KJV: for our sins.
INT: for the sins of us

1 John 5:16 N-AFS
GRK: αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς
NAS: committing a sin not [leading] to death,
KJV: brother sin a sin [which is] not unto
INT: of him sinning a sin not to

1 John 5:16 N-NFS
GRK: θάνατον ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον
NAS: not [leading] to death. There is a sin [leading] to death;
KJV: death. There is a sin unto death:
INT: death There is a sin to death

1 John 5:17 N-NFS
GRK: πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν καὶ
NAS: unrighteousness is sin, and there is a sin
KJV: unrighteousness is sin: and there is
INT: Every unrighteousness sin is and

1 John 5:17 N-NFS
GRK: καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς
NAS: is sin, and there is a sin not [leading] to death.
KJV: and there is a sin not unto
INT: and there is a sin not to

Revelation 1:5 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν
NAS: us and released us from our sins by His blood--
KJV: from our sins in his own
INT: from the sins of us in

Revelation 18:4 N-DFP
GRK: συνκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς καὶ
NAS: that you will not participate in her sins and receive
KJV: partakers of her sins, and that
INT: you might have fellowship in the sins of her and

Revelation 18:5 N-NFP
GRK: αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ
NAS: for her sins have piled up as high
KJV: For her sins have reached unto
INT: her the sins as far as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page