ἁμαρτίαι
Englishman's Concordance
ἁμαρτίαι (hamartiai) — 12 Occurrences

Matthew 9:2 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι
NAS: son; your sins are forgiven.
KJV: thy sins be forgiven
INT: you the sins

Matthew 9:5 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν
NAS: to say, Your sins are forgiven,'
KJV: to say, [Thy] sins be forgiven
INT: you [your] sins or to say

Mark 2:5 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι
NAS: Son, your sins are forgiven.
KJV: Son, thy sins be forgiven thee.
INT: of you the sins

Mark 2:9 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν
NAS: to the paralytic, 'Your sins are forgiven;
KJV: to the sick of the palsy, [Thy] sins be forgiven
INT: of you the sins or to say

Luke 5:20 N-NFP
GRK: σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
NAS: Friend, your sins are forgiven
KJV: Man, thy sins are forgiven thee.
INT: you the sins of you

Luke 5:23 N-NFP
GRK: σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ἢ
NAS: to say, 'Your sins have been forgiven
KJV: to say, Thy sins be forgiven thee;
INT: you the sins of you or

Luke 7:47 N-NFP
GRK: ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ
NAS: I say to you, her sins, which are many,
KJV: unto thee, Her sins, which are many,
INT: forgiven have been the sins of her

Luke 7:48 N-NFP
GRK: σου αἱ ἁμαρτίαι
NAS: He said to her, Your sins have been forgiven.
KJV: unto her, Thy sins are forgiven.
INT: your sins

Romans 4:7 N-NFP
GRK: ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι
NAS: AND WHOSE SINS HAVE BEEN COVERED.
KJV: and whose sins are covered.
INT: are covered the sins

1 Timothy 5:24 N-NFP
GRK: ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν
NAS: The sins of some men
KJV: Some men's sins are open beforehand,
INT: men the sins manifest are

1 John 2:12 N-NFP
GRK: ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ
NAS: because your sins have been forgiven
KJV: because your sins are forgiven
INT: you the sins for the sake of the

Revelation 18:5 N-NFP
GRK: αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ
NAS: for her sins have piled up as high
KJV: For her sins have reached unto
INT: her the sins as far as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page