Ἥμαρτον
Englishman's Concordance
Ἥμαρτον (Hēmarton) — 8 Occurrences

Matthew 27:4 V-AIA-1S
GRK: λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα
NAS: saying, I have sinned by betraying
KJV: Saying, I have sinned in that I have betrayed
INT: saying I sinned having betrayed blood

Luke 15:18 V-AIA-1S
GRK: αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν
NAS: to him, Father, I have sinned against
KJV: Father, I have sinned against
INT: to him Father I have sinned against

Luke 15:21 V-AIA-1S
GRK: αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν
NAS: to him, 'Father, I have sinned against
KJV: Father, I have sinned against
INT: to him Father I have sinned against

Acts 25:8 V-AIA-1S
GRK: Καίσαρά τι ἥμαρτον
NAS: said in his own defense, I have committed no
KJV: Caesar, have I offended any thing at all.
INT: Ceasar [in] anything sinned I

Romans 2:12 V-AIA-3P
GRK: γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον ἀνόμως καὶ
NAS: who have sinned without
KJV: as many as have sinned without law
INT: indeed without law sinned without law also

Romans 2:12 V-AIA-3P
GRK: ἐν νόμῳ ἥμαρτον διὰ νόμου
NAS: and all who have sinned under
KJV: and as many as have sinned in the law
INT: in law sinned by law

Romans 3:23 V-AIA-3P
GRK: πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται
NAS: for all have sinned and fall short
KJV: For all have sinned, and come short
INT: all indeed sinned and come short

Romans 5:12 V-AIA-3P
GRK: ᾧ πάντες ἥμαρτον
NAS: because all sinned--
KJV: that all have sinned:
INT: that all sinned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page