ἁμαρτάνοντα
Englishman's Concordance
ἁμαρτάνοντα (hamartanonta) — 1 Occurrence

1 John 5:16 V-PPA-AMS
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ
NAS: his brother committing a sin
KJV: his brother sin a sin [which is] not
INT: brother of him sinning a sin not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page