ἡμαρτήκαμεν
Englishman's Concordance
ἡμαρτήκαμεν (hēmartēkamen) — 1 Occurrence

1 John 1:10 V-RIA-1P
GRK: ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιοῦμεν
NAS: we say that we have not sinned, we make
KJV: we have not sinned, we make him
INT: that not we have sinned a liar we make

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page