διαθήκης
Englishman's Concordance
διαθήκης (diathēkēs) — 16 Occurrences

Matthew 26:28 N-GFS
GRK: μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ
NAS: is My blood of the covenant, which is poured
KJV: of the new testament, which
INT: of me of the covenant that for

Mark 14:24 N-GFS
GRK: μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον
NAS: is My blood of the covenant, which
KJV: of the new testament, which
INT: of me of the covenant that is poured out

Luke 1:72 N-GFS
GRK: καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ
NAS: And to remember His holy covenant,
KJV: his holy covenant;
INT: and to remember [the] covenant holy of him

Acts 3:25 N-GFS
GRK: καὶ τῆς διαθήκης ἧς ὁ
NAS: of the prophets and of the covenant which
KJV: and of the covenant which
INT: and of the covenant which

2 Corinthians 3:6 N-GFS
GRK: διακόνους καινῆς διαθήκης οὐ γράμματος
NAS: of a new covenant, not of the letter
KJV: of the new testament; not
INT: servants of a new covenant not of letter

2 Corinthians 3:14 N-GFS
GRK: τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ
NAS: of the old covenant the same
KJV: of the old testament; which
INT: of the old covenant remains not

Hebrews 7:22 N-GFS
GRK: καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος
NAS: the guarantee of a better covenant.
KJV: a surety of a better testament.
INT: also of a better covenant has become [the] guarantee

Hebrews 8:6 N-GFS
GRK: κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης ἥτις
NAS: of a better covenant, which
KJV: of a better covenant, which
INT: of a better he is covenant mediator which

Hebrews 9:4 N-GFS
GRK: κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν
NAS: and the ark of the covenant covered
KJV: the ark of the covenant overlaid
INT: ark of the covenant having been covered around in every part

Hebrews 9:4 N-GFS
GRK: πλάκες τῆς διαθήκης
NAS: and the tables of the covenant;
KJV: and the tables of the covenant;
INT: tablets of the covenant

Hebrews 9:15 N-GFS
GRK: διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης
NAS: of a new covenant, so
KJV: of the new testament, that
INT: because of this of a covenant new mediator

Hebrews 9:20 N-GFS
GRK: αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο
NAS: IS THE BLOOD OF THE COVENANT WHICH
KJV: [is] the blood of the testament which
INT: blood of the covenant which commanded

Hebrews 10:29 N-GFS
GRK: αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος
NAS: the blood of the covenant by which
KJV: the blood of the covenant, wherewith
INT: blood of the covenant common having esteemed

Hebrews 12:24 N-GFS
GRK: καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ
NAS: of a new covenant, and to the sprinkled
KJV: of the new covenant, and
INT: and of a covenant new mediator

Hebrews 13:20 N-GFS
GRK: ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου τὸν
NAS: of the eternal covenant, [even] Jesus
KJV: the blood of the everlasting covenant,
INT: by [the] blood of [the] covenant eternal the

Revelation 11:19 N-GFS
GRK: κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν
NAS: and the ark of His covenant appeared
KJV: of his testament: and
INT: ark of the covenant of him in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page