Hebrews 9:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5552 [e]χρυσοῦν
chrysoun
[the] goldenAdj-ANS
2192 [e]ἔχουσα
echousa
havingV-PPA-NFS
2369 [e]θυμιατήριον
thymiatērion
altar of incense,N-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2787 [e]κιβωτὸν
kibōton
arkN-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1242 [e]διαθήκης
diathēkēs
covenant,N-GFS
4028 [e]περικεκαλυμμένην
perikekalymmenēn
having been covered aroundV-RPM/P-AFS
3840 [e]πάντοθεν
pantothen
in every partAdv
5553 [e]χρυσίῳ,
chrysiō
with gold,N-DNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3739 [e]
whichRelPro-DFS
4713 [e]στάμνος
stamnos
[was the] jarN-NFS
5552 [e]χρυσῆ
chrysē
goldenAdj-NFS
2192 [e]ἔχουσα
echousa
havingV-PPA-NFS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3131 [e]μάννα
manna
manna,N-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
4464 [e]ῥάβδος
rhabdos
staffN-NFS
2 [e]Ἀαρὼν
Aarōn
of AaronN-GMS
3588 [e]
- Art-NFS
985 [e]βλαστήσασα
blastēsasa
having budded,V-APA-NFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
4109 [e]πλάκες
plakes
tabletsN-NFP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1242 [e]διαθήκης,
diathēkēs
covenant.N-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: Nestle 1904
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
χρύσεος ἔχω θυμιαστήριον καί ὁ κιβωτός ὁ διαθήκη περικαλύπτω πάντοθεν χρυσίον ἐν ὅς στάμνος χρύσεος ἔχω ὁ μάννα καί ὁ ῥάβδος Ἀαρών ὁ βλαστάνω καί ὁ πλάξ ὁ διαθήκη

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης

Hebrews 9:4 Hebrew Bible
אשר לו מזבח הזהב לקטרת וארון הברית מצפה זהב כלו ובו צנצנת זהב אשר המן בתוכו ומטה אהרן אשר פרח ולוחות הברית׃

Hebrews 9:4 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܝܬ ܒܤܡܐ ܕܕܗܒܐ ܘܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܕܩܪܝܡܐ ܟܠܗ ܒܕܗܒܐ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܤܛܐ ܕܕܗܒܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢܢܐ ܘܫܒܛܐ ܕܐܗܪܘܢ ܗܘ ܕܐܦܪܥ ܘܠܘܚܐ ܕܕܝܬܩܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
having a golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a golden jar holding the manna, and Aaron's rod which budded, and the tables of the covenant;

King James Bible
Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant;

Holman Christian Standard Bible
It contained the gold altar of incense and the ark of the covenant, covered with gold on all sides, in which there was a gold jar containing the manna, Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant.
Treasury of Scripture Knowledge

the golden.

Leviticus 16:12 And he shall take a censer full of burning coals of fire from off …

1 Kings 7:50 And the bowls, and the snuffers, and the basins, and the spoons, …

Revelation 8:3 And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; …

the ark.

Exodus 25:10-16 And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half …

Exodus 26:33 And you shall hang up the veil under the clasps, that you may bring …

Exodus 37:1-5 And Bezaleel made the ark of shittim wood: two cubits and a half …

Exodus 39:35 The ark of the testimony, and the staves thereof, and the mercy seat,

Exodus 40:3,21 And you shall put therein the ark of the testimony, and cover the …

was.

Exodus 16:33,34 And Moses said to Aaron, Take a pot, and put an omer full of manna …

and Aaron's.

Numbers 17:5,8,10 And it shall come to pass, that the man's rod, whom I shall choose, …

Psalm 110:2,3 The LORD shall send the rod of your strength out of Zion: rule you …

and the.

Exodus 25:16,21 And you shall put into the ark the testimony which I shall give you…

Exodus 26:33 And you shall hang up the veil under the clasps, that you may bring …

Exodus 34:29 And it came to pass, when Moses came down from mount Sinai with the …

Exodus 40:3,20,21 And you shall put therein the ark of the testimony, and cover the …

Deuteronomy 10:2-5 And I will write on the tables the words that were in the first tables …

1 Kings 8:9,21 There was nothing in the ark save the two tables of stone, which …

2 Chronicles 5:10 There was nothing in the ark save the two tables which Moses put …

Links
Hebrews 9:4Hebrews 9:4 NIVHebrews 9:4 NLTHebrews 9:4 ESVHebrews 9:4 NASBHebrews 9:4 KJVHebrews 9:4 Bible AppsHebrews 9:4 Biblia ParalelaHebrews 9:4 Chinese BibleHebrews 9:4 French BibleHebrews 9:4 German BibleBible Hub
Hebrews 9:3
Top of Page
Top of Page