1303. διατίθεμαι (diatithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1303. διατίθεμαι (diatithémi) — 7 Occurrences

Luke 22:29 V-PIM-1S
GRK: κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς
NAS: has granted Me a kingdom,
KJV: And I appoint unto you a kingdom,
INT: And I appoint to you as

Luke 22:29 V-AIM-3S
GRK: ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ
NAS: granted Me a kingdom, I grant you
KJV: my Father hath appointed unto me;
INT: to you as appointed to me the

Acts 3:25 V-AIM-3S
GRK: ὁ θεὸς διέθετο πρὸς τοὺς
NAS: God made with your fathers,
KJV: which God made with our
INT: God made with the

Hebrews 8:10 V-FIM-1S
GRK: διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ
NAS: IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE WITH THE HOUSE
KJV: that I will make with the house
INT: covenant which I will covenant with the house

Hebrews 9:16 V-APM-GMS
GRK: φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου
NAS: be the death of the one who made it.
KJV: be the death of the testator.
INT: to bring in of the [one] having made [it]

Hebrews 9:17 V-APM-NMS
GRK: ζῇ ὁ διαθέμενος
NAS: while the one who made it lives.
KJV: at all while the testator liveth.
INT: is living the [one] having made [it]

Hebrews 10:16 V-FIM-1S
GRK: διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτούς
NAS: IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE WITH THEM AFTER
KJV: that I will make with
INT: covenant which I will covenant toward them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page