2378. θυσία (thusia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2378. θυσία (thusia) — 29 Occurrences

Matthew 9:13 N-AFS
GRK: καὶ οὐ θυσίαν οὐ γὰρ
NAS: COMPASSION, AND NOT SACRIFICE,' for I did not come
KJV: and not sacrifice: for I am
INT: and not sacrifice not for

Matthew 12:7 N-AFS
GRK: καὶ οὐ θυσίαν οὐκ ἂν
NAS: COMPASSION, AND NOT A SACRIFICE,' you would not have condemned
KJV: and not sacrifice, ye would not
INT: and not sacrifice not anyhow

Mark 9:49 Noun-NFS
GRK: καὶ πᾶσα θυσία ἀλὶ ἁλισθήσεται
KJV: every sacrifice shall be salted
INT: and every sacrifice with salt shall be salted

Mark 12:33 N-GFP
GRK: ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν
NAS: burnt offerings and sacrifices.
KJV: whole burnt offerings and sacrifices.
INT: burnt offerings and sacrifices

Luke 2:24 N-AFS
GRK: τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ
NAS: and to offer a sacrifice according
KJV: to offer a sacrifice according
INT: to offer a sacrifice according to that which

Luke 13:1 N-GFP
GRK: μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν
NAS: had mixed with their sacrifices.
KJV: with their sacrifices.
INT: with the sacrifices of them

Acts 7:41 N-AFS
GRK: καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ
NAS: and brought a sacrifice to the idol,
KJV: offered sacrifice unto the idol,
INT: and offered sacrifice to the idol

Acts 7:42 N-AFP
GRK: σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι
NAS: VICTIMS AND SACRIFICES FORTY
KJV: and sacrifices [by the space of] forty
INT: Slain beasts and sacrifices did you offer to me

Romans 12:1 N-AFS
GRK: σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν
NAS: and holy sacrifice, acceptable
KJV: a living sacrifice, holy,
INT: bodies of you a sacrifice living holy

1 Corinthians 10:18 N-AFP
GRK: ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ
NAS: who eat the sacrifices sharers
KJV: which eat of the sacrifices partakers
INT: eating the sacrifices fellow-partakers with the

Ephesians 5:2 N-AFS
GRK: προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ
NAS: up for us, an offering and a sacrifice to God
KJV: an offering and a sacrifice to God for
INT: an offering and a sacrifice to God

Philippians 2:17 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ
NAS: I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service
KJV: upon the sacrifice and
INT: on the sacrifice and ministry

Philippians 4:18 N-AFS
GRK: ὀσμὴν εὐωδίας θυσίαν δεκτήν εὐάρεστον
NAS: an acceptable sacrifice, well-pleasing
KJV: of a sweet smell, a sacrifice acceptable,
INT: an odor of a sweet smell a sacrifice acceptable well-pleasing

Hebrews 5:1 N-AFP
GRK: τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
NAS: both gifts and sacrifices for sins;
KJV: gifts and sacrifices for sins:
INT: both and sacrifices for sins

Hebrews 7:27 N-AFP
GRK: ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν ἔπειτα
NAS: to offer up sacrifices, first
KJV: to offer up sacrifice, first
INT: own sins sacrifices to offer up then

Hebrews 8:3 N-AFP
GRK: τε καὶ θυσίας καθίσταται ὅθεν
NAS: gifts and sacrifices; so
KJV: and sacrifices: wherefore
INT: both and sacrifices is appointed from where [it is]

Hebrews 9:9 N-NFP
GRK: τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ
NAS: gifts and sacrifices are offered
KJV: gifts and sacrifices, that could not
INT: both and sacrifices are offered not

Hebrews 9:23 N-DFP
GRK: ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας
NAS: with better sacrifices than
KJV: with better sacrifices than
INT: heavenly places with better sacrifices than these

Hebrews 9:26 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται
NAS: sin by the sacrifice of Himself.
KJV: sin by the sacrifice of himself.
INT: by the sacrifice of himself he has been revealed

Hebrews 10:1 N-DFP
GRK: ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν
NAS: by the same sacrifices which
KJV: with those sacrifices which
INT: with the same sacrifices which they offer

Hebrews 10:5 N-AFS
GRK: κόσμον λέγει Θυσίαν καὶ προσφορὰν
NAS: He says, SACRIFICE AND OFFERING
KJV: he saith, Sacrifice and
INT: world he says Sacrifice and offering

Hebrews 10:8 N-AFP
GRK: λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς
NAS: above, SACRIFICES AND OFFERINGS
KJV: when he said, Sacrifice and offering
INT: saying Sacrifice and offering

Hebrews 10:11 N-AFP
GRK: πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε
NAS: the same sacrifices, which
KJV: the same sacrifices, which
INT: often offering sacrifices which never

Hebrews 10:12 N-AFS
GRK: ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ
NAS: one sacrifice for sins
KJV: one sacrifice for
INT: sins having offered sacrifice in

Hebrews 10:26 N-NFS
GRK: ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
NAS: remains a sacrifice for sins,
KJV: no more sacrifice for
INT: sins remains a sacrifice

Hebrews 11:4 N-AFS
GRK: Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ παρὰ
NAS: to God a better sacrifice than Cain,
KJV: a more excellent sacrifice than
INT: By faith a more excellent sacrifice Abel than

Hebrews 13:15 N-AFS
GRK: οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ
NAS: offer up a sacrifice of praise
KJV: let us offer the sacrifice of praise
INT: then we should offer [the] sacrifice of praise continually

Hebrews 13:16 N-DFP
GRK: τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ
NAS: for with such sacrifices God
KJV: with such sacrifices God
INT: with such indeed sacrifices is well pleased

1 Peter 2:5 N-AFP
GRK: ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ
NAS: up spiritual sacrifices acceptable
KJV: spiritual sacrifices, acceptable
INT: to offer spiritual sacrifices acceptable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page