2379. θυσιαστήριον (thusiastérion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2379. θυσιαστήριον (thusiastérion) — 23 Occurrences

Matthew 5:23 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς
NAS: your offering at the altar, and there
KJV: to the altar, and there
INT: at the altar and there shall remember

Matthew 5:24 N-GNS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε
NAS: there before the altar and go; first
KJV: gift before the altar, and go thy way;
INT: before the altar and go away

Matthew 23:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν
NAS: swears by the altar, [that] is nothing,
KJV: by the altar, it is
INT: by the altar nothing it is

Matthew 23:19 N-NNS
GRK: ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον
NAS: or the altar that sanctifies
KJV: or the altar that sanctifieth
INT: or the altar which sanctifies

Matthew 23:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν
NAS: swears by the altar, swears
KJV: shall swear by the altar, sweareth by
INT: by the altar swears by

Matthew 23:35 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: between the temple and the altar.
KJV: the temple and the altar.
INT: and the altar

Luke 1:11 N-GNS
GRK: δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος
NAS: to the right of the altar of incense.
KJV: the right side of the altar of incense.
INT: [the] right of the altar of the incense

Luke 11:51 N-GNS
GRK: μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ
NAS: between the altar and the house
KJV: between the altar and
INT: between the altar and the

Romans 11:3 N-ANP
GRK: ἀπέκτειναν τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν
NAS: THEY HAVE TORN DOWN YOUR ALTARS, AND I ALONE
KJV: thine altars; and I
INT: they killed the altars of you they tore down

1 Corinthians 9:13 N-DNS
GRK: οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ
NAS: who attend regularly to the altar have their share
KJV: and they which wait at the altar are partakers
INT: those at the altar attending with the

1 Corinthians 9:13 N-DNS
GRK: παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται
NAS: have their share from the altar?
KJV: are partakers with the altar?
INT: attending with the altar partake

1 Corinthians 10:18 N-GNS
GRK: κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν
NAS: the sacrifices sharers in the altar?
KJV: partakers of the altar?
INT: fellow-partakers with the altar are

Hebrews 7:13 N-DNS
GRK: προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ
NAS: no one has officiated at the altar.
KJV: no man gave attendance at the altar.
INT: has attended to at the altar

Hebrews 13:10 N-ANS
GRK: ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ
NAS: We have an altar from which those
KJV: We have an altar, whereof they have
INT: We have an altar of which

James 2:21 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον
NAS: up Isaac his son on the altar?
KJV: son upon the altar?
INT: upon the altar

Revelation 6:9 N-GNS
GRK: ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς
NAS: underneath the altar the souls
KJV: under the altar the souls
INT: under the altar the souls

Revelation 8:3 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν
NAS: and stood at the altar, holding
KJV: stood at the altar, having a golden
INT: at the altar having a altar of incense

Revelation 8:3 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν
NAS: on the golden altar which was before
KJV: upon the golden altar which was before
INT: upon the altar golden

Revelation 8:5 N-GNS
GRK: πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν
NAS: it with the fire of the altar, and threw
KJV: with fire of the altar, and cast
INT: fire of the altar and cast [it]

Revelation 9:13 N-GNS
GRK: κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ
NAS: of the golden altar which is before
KJV: of the golden altar which
INT: horns of the altar golden

Revelation 11:1 N-ANS
GRK: καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς
NAS: of God and the altar, and those
KJV: and the altar, and
INT: and the altar and those who

Revelation 14:18 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου ὁ ἔχων
NAS: came out from the altar; and he called
KJV: out from the altar, which had
INT: out of the altar having

Revelation 16:7 N-GNS
GRK: ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος Ναί
NAS: And I heard the altar saying, Yes,
KJV: another out of the altar say, Even so,
INT: I heard the altar saying Yes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page