316. ἀναγκαῖος (anagkaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 316. ἀναγκαῖος (anagkaios) — 8 Occurrences

Acts 10:24 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους
NAS: his relatives and close friends.
KJV: kinsmen and near friends.
INT: and close friends

Acts 13:46 Adj-NNS
GRK: Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι
NAS: and said, It was necessary that the word
KJV: It was necessary that the word
INT: To you was necessary first to be spoken

1 Corinthians 12:22 Adj-NNP
GRK: ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν
NAS: which seem to be weaker are necessary;
KJV: more feeble, are necessary:
INT: weaker to be necessary are

2 Corinthians 9:5 Adj-ANS
GRK: ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην
NAS: I thought it necessary to urge
KJV: I thought it necessary to exhort
INT: Necessary therefore I esteeemed [it]

Philippians 1:24 Adj-NNS-C
GRK: τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι' ὑμᾶς
NAS: on in the flesh is more necessary for your sake.
KJV: the flesh [is] more needful for
INT: the flesh [is] more necessary for the sake of you

Philippians 2:25 Adj-ANS
GRK: ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην
NAS: But I thought it necessary to send
KJV: Yet I supposed it necessary to send to
INT: necessary moreover I esteemed [it]

Titus 3:14 Adj-AFP
GRK: εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας ἵνα
NAS: deeds to meet pressing needs,
KJV: works for necessary uses, that
INT: for necessary needs that

Hebrews 8:3 Adj-NNS
GRK: καθίσταται ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι
NAS: so it is necessary that this
KJV: wherefore [it is] of necessity that this man
INT: is appointed from where [it is] necessary to have something

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page