ἀνάγκην
Englishman's Concordance
ἀνάγκην (anankēn) — 7 Occurrences

Luke 14:18 N-AFS
GRK: καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν
NAS: a piece of land and I need to go
KJV: and I must needs go and
INT: and I have need going out to see

Luke 23:17 Noun-AFS
GRK: ἀνάγκην δέ εἶχεν
KJV: (For of necessity he must
INT: of necessity now he had

1 Corinthians 7:26 N-AFS
GRK: τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην ὅτι καλὸν
NAS: of the present distress, that it is good
KJV: the present distress, [I say], that
INT: the present necessity that [it is] good

1 Corinthians 7:37 N-AFS
GRK: μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ
NAS: under no constraint, but has authority
KJV: having no necessity, but hath
INT: not having necessity authority moreover

Philemon 1:14 N-AFS
GRK: ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν
NAS: would not be, in effect, by compulsion but of your own free will.
KJV: it were of necessity, but
INT: as effect of necessity the good

Hebrews 7:27 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ἀνάγκην ὥσπερ οἱ
NAS: who does not need daily, like
INT: every day necessity as the

Jude 1:3 N-AFS
GRK: ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι
NAS: I felt the necessity to write
KJV: it was needful for me
INT: of us salvation necessity I had to write

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page