315. ἀναγκάζω (anagkazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 315. ἀναγκάζω (anagkazó) — 9 Occurrences

Matthew 14:22 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς
NAS: Immediately He made the disciples get
KJV: Jesus constrained his
INT: And immediately he compelled the disciples

Mark 6:45 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς
NAS: Immediately Jesus made His disciples
KJV: straightway he constrained his
INT: And immediately he compelled the disciples

Luke 14:23 V-AMA-2S
GRK: φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα
NAS: and along the hedges, and compel [them] to come
KJV: and compel [them] to come in,
INT: hedges and compel to come in that

Acts 26:11 V-IIA-1S
GRK: τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν περισσῶς
NAS: the synagogues, I tried to force them to blaspheme;
KJV: synagogue, and compelled [them] to blaspheme;
INT: punishing them I compelled [them] to blaspheme Exceedingly

Acts 28:19 V-AIP-1S
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα
NAS: objected, I was forced to appeal
KJV: spake against [it], I was constrained to appeal
INT: of the Jews I was compelled to appeal to Ceasar

2 Corinthians 12:11 V-AIA-2P
GRK: ὑμεῖς με ἠναγκάσατε ἐγὼ γὰρ
NAS: you yourselves compelled me. Actually
KJV: in glorying; ye have compelled me: for
INT: you me compelled I indeed

Galatians 2:3 V-AIP-3S
GRK: Ἕλλην ὤν ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι
NAS: was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised.
KJV: a Greek, was compelled to be circumcised:
INT: a Greek being was compelled to be circumcised

Galatians 2:14 V-PIA-2S
GRK: τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν
NAS: how [is it that] you compel the Gentiles
KJV: why compellest thou the Gentiles
INT: the Gentiles do you compel to Judaize

Galatians 6:12 V-PIA-3P
GRK: σαρκί οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι
NAS: in the flesh try to compel you to be circumcised,
KJV: they constrain you
INT: [the] flesh these compel you to be circumcised

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page