ἀνέγνωσαν
Englishman's Concordance
ἀνέγνωσαν (anegnōsan) — 1 Occurrence

John 19:20 V-AIA-3P
GRK: τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων
NAS: of the Jews read this
KJV: title then read many of the Jews:
INT: title many read of the Jews

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page