ἀναγινώσκων
Englishman's Concordance
ἀναγινώσκων (anaginōskōn) — 3 Occurrences

Matthew 24:15 V-PPA-NMS
GRK: ἁγίῳ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
NAS: place (let the reader understand),
KJV: place, (whoso readeth, let him understand:)
INT: holy (he who reads let him understand)

Mark 13:14 V-PPA-NMS
GRK: δεῖ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω τότε
NAS: it should not be (let the reader understand),
KJV: not, (let him that readeth understand,)
INT: it should he who reads let him understand then

Revelation 1:3 V-PPA-NMS
GRK: μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ
NAS: Blessed is he who reads and those
KJV: Blessed [is] he that readeth, and
INT: Blessed [is] he that reads and they that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page