ἀναγινωσκόμενος
Englishman's Concordance
ἀναγινωσκόμενος (anaginōskomenos) — 1 Occurrence

Acts 15:21 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος
NAS: who preach him, since he is read in the synagogues
KJV: him, being read in
INT: every Sabbath being read

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page