ἀναγινωσκομένας
Englishman's Concordance
ἀναγινωσκομένας (anaginōskomenas) — 1 Occurrence

Acts 13:27 V-PPM/P-AFP
GRK: πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν
NAS: of the prophets which are read every
KJV: which are read every
INT: every Sabbath are read having judged [him] they fulfilled [them]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page