ἀναγινώσκοντες
Englishman's Concordance
ἀναγινώσκοντες (anaginōskontes) — 1 Occurrence

Ephesians 3:4 V-PPA-NMP
GRK: ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν
NAS: By referring to this, when you read you can
KJV: Whereby, when ye read, ye may
INT: which you are able reading [it] to understand the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page