ἀναγινώσκοντος
Englishman's Concordance
ἀναγινώσκοντος (anaginōskontos) — 1 Occurrence

Acts 8:30 V-PPA-GMS
GRK: ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαίαν τὸν
NAS: up and heard him reading Isaiah
KJV: him read the prophet
INT: heard him reading Isaiah the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page