ἀναγινώσκηται
Englishman's Concordance
ἀναγινώσκηται (anaginōskētai) — 1 Occurrence

2 Corinthians 3:15 V-PSM/P-3S
GRK: ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς κάλυμμα
NAS: whenever Moses is read, a veil lies
KJV: when Moses is read, the vail is upon
INT: when anyhow is being read Moses a veil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page