ἀνήγγελλον
Englishman's Concordance
ἀνήγγελλον (anēngellon) — 1 Occurrence

Acts 14:27 V-IIA-3P
GRK: τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν
NAS: together, they [began] to report all things
KJV: together, they rehearsed all
INT: the church they declared all that did

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page