ἀναγινωσκομένη
Englishman's Concordance
ἀναγινωσκομένη (anaginōskomenē) — 1 Occurrence

2 Corinthians 3:2 V-PPM/P-NFS
GRK: γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων
NAS: known and read by all
KJV: known and read of all
INT: being known and being read by all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page