ἀναγνωσθῆναι
Englishman's Concordance
ἀναγνωσθῆναι (anagnōsthēnai) — 1 Occurrence

1 Thessalonians 5:27 V-ANP
GRK: τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν
NAS: letter read to all
KJV: that this epistle be read unto all
INT: [by] the Lord [that] be read the letter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page