ἀναγγέλλοντες
Englishman's Concordance
ἀναγγέλλοντες (anangellontes) — 1 Occurrence

Acts 19:18 V-PPA-NMP
GRK: ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις
NAS: confessing and disclosing their practices.
KJV: and confessed, and shewed their deeds.
INT: confessing and declaring the deeds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page