3822. παλαιόω (palaioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3822. παλαιόω (palaioó) — 4 Occurrences

Luke 12:33 V-PPM/P-ANP
GRK: βαλλάντια μὴ παλαιούμενα θησαυρὸν ἀνέκλειπτον
NAS: money belts which do not wear out, an unfailing
KJV: which wax not old, a treasure in
INT: purses not growing old a treasure unfailing

Hebrews 1:11 V-FIP-3P
GRK: ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται
NAS: AND THEY ALL WILL BECOME OLD LIKE
KJV: they all shall wax old as
INT: as a garment will grow old

Hebrews 8:13 V-RIA-3S
GRK: λέγειν Καινήν πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην
NAS: A new [covenant], He has made the first
KJV: the first old. Now
INT: saying New he has made old the first

Hebrews 8:13 V-PPM/P-NNS
GRK: τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον
NAS: the first obsolete. But whatever is becoming obsolete and growing old
KJV: Now that which decayeth and
INT: that which moreover grows old and aged

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page