ἐποίησα
Englishman's Concordance
ἐποίησα (epoiēsa) — 10 Occurrences

John 4:29 V-AIA-1S
GRK: πάντα ὅσα ἐποίησα μήτι οὗτός
NAS: me all the things that I [have] done; this
KJV: all things that ever I did: is not
INT: all things whatever I did can it be this

John 4:39 V-AIA-1S
GRK: πάντα ἃ ἐποίησα
NAS: me all the things that I [have] done.
KJV: all that ever I did.
INT: all things whatever I did

John 7:21 V-AIA-1S
GRK: Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες
NAS: Jesus answered them, I did one deed,
KJV: said unto them, I have done one work,
INT: One work I did and all

John 7:23 V-AIA-1S
GRK: ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ
NAS: with Me because I made an entire
KJV: because I have made a man
INT: a man sound I made on the Sabbath

John 13:15 V-AIA-1S
GRK: καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ
NAS: that you also should do as I did
KJV: that ye should do as I
INT: as I did to you also

John 15:24 V-AIA-1S
GRK: ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς
NAS: If I had not done among
KJV: I had not done among them
INT: works not I had done among them

Acts 26:10 V-AIA-1S
GRK: ὃ καὶ ἐποίησα ἐν Ἰεροσολύμοις
NAS: what I did in Jerusalem;
KJV: I also did in Jerusalem:
INT: Which also I did in Jerusalem

2 Corinthians 11:7 V-AIA-1S
GRK: Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν
NAS: Or did I commit a sin in humbling
KJV: Have I committed an offence
INT: Or sin did I commit myself humbling

1 Timothy 1:13 V-AIA-1S
GRK: ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ
NAS: because I acted ignorantly
KJV: because I did [it] ignorantly
INT: because being ignorant I did [it] in unbelief

Hebrews 8:9 V-AIA-1S
GRK: διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν
NAS: WHICH I MADE WITH THEIR FATHERS
KJV: that I made with their
INT: covenant which I made with Fathers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ἔπνιγεν — 1 Occ.
ἐπνίγοντο — 1 Occ.
ἔπνιξαν — 1 Occ.
πνικτῶν — 1 Occ.
πνικτὸν — 1 Occ.
πνικτοῦ — 1 Occ.
πνοὴν — 1 Occ.
πνοῆς — 1 Occ.
ποδήρη — 1 Occ.
πόθεν — 29 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page