ποιοῦντες
Englishman's Concordance
ποιοῦντες (poiountes) — 7 Occurrences

Luke 8:21 V-PPA-NMP
GRK: ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες
NAS: the word of God and do it.
KJV: of God, and do it.
INT: are hearing and doing

Acts 19:14 V-PPA-NMP
GRK: υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες
NAS: chief priest, were doing this.
KJV: [and] chief of the priests, which did so.
INT: sons this were doing

Acts 25:3 V-PPA-NMP
GRK: Ἰερουσαλήμ ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν
NAS: to Jerusalem ([at the same time], setting an ambush
KJV: to Jerusalem, laying wait in
INT: Jerusalem an ambush forming to put to death him

Galatians 6:9 V-PPA-NMP
GRK: δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν
NAS: Let us not lose heart in doing good,
KJV: be weary in well doing: for in due
INT: and [in] well doing not we should lose heart

Ephesians 2:3 V-PPA-NMP
GRK: σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ θελήματα
NAS: of our flesh, indulging the desires
KJV: flesh, fulfilling the desires
INT: flesh our doing the things willed

Ephesians 6:6 V-PPA-NMP
GRK: δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα
NAS: of Christ, doing the will
KJV: of Christ, doing the will
INT: servants of Christ doing the will

2 Peter 1:10 V-PPA-NMP
GRK: ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ
NAS: and choosing you; for as long as you practice these things,
KJV: for if ye do these things,
INT: these things indeed doing never not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
ποίημα — 1 Occ.
ποιήμασιν — 1 Occ.
ποιήσει — 1 Occ.
ποιηταὶ — 2 Occ.
ποιητής — 3 Occ.
ποιητῶν — 1 Occ.
ποικίλαις — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page