ποιήσῃ
Englishman's Concordance
ποιήσῃ (poiēsē) — 9 Occurrences

Matthew 5:19 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ
NAS: but whoever keeps and teaches
KJV: but whosoever shall do and teach
INT: moreover anyhow shall practice and shall teach [them]

Matthew 12:50 V-ASA-3S
GRK: γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα
NAS: For whoever does the will
KJV: For whosoever shall do the will of my
INT: indeed anyhow shall do the will

Mark 3:35 V-ASA-3S
GRK: γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα
NAS: For whoever does the will of God,
KJV: whosoever shall do the will
INT: indeed anyhow shall do the will

Luke 13:9 V-ASA-3S
GRK: κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς
NAS: and if it bears fruit next
KJV: And if it bear fruit,
INT: and if indeed it should bear fruit to

Luke 18:7 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν
NAS: will not God bring about justice
INT: no not shall execute the avenging

1 Corinthians 6:18 V-ASA-3S
GRK: ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς
NAS: that a man commits is outside
KJV: that a man doeth is without
INT: which if might practice a man outside

Ephesians 6:8 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν τοῦτο
NAS: each one does, this
KJV: any man doeth, the same
INT: if whatever might have done good this

Revelation 12:15 V-ASA-3S
GRK: αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ
NAS: so that he might cause her to be swept away with the flood.
KJV: that he might cause her
INT: her [as one] carried away by a river he might make

Revelation 13:15 V-ASA-3S
GRK: θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι
NAS: speak and cause as many
KJV: speak, and cause that as many as would
INT: beast and should cause that as many as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page