ἐποιήσατε
Englishman's Concordance
ἐποιήσατε (epoiēsate) — 8 Occurrences

Matthew 25:40 V-AIA-2P
GRK: ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
NAS: to you, to the extent that you did it to one
KJV: as ye have done [it] unto one
INT: to the extent as much as you did [it] to one of these

Matthew 25:40 V-AIA-2P
GRK: ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε
NAS: [even] the least [of them], you did it to Me.'
KJV: brethren, ye have done [it] unto me.
INT: least to me you did [it]

Matthew 25:45 V-AIA-2P
GRK: ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
NAS: to you, to the extent that you did not do
KJV: Inasmuch as ye did [it] not to one
INT: that not you did [it] to one of these

Matthew 25:45 V-AIA-2P
GRK: οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
NAS: that you did not do it to one
KJV: of these, ye did [it] not
INT: neither to me did you [it]

Luke 19:46 V-AIA-2P
GRK: δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: OF PRAYER,' but you have made it a ROBBERS'
KJV: but ye have made it a den
INT: however it have made a den of robbers

Acts 4:7 V-AIA-2P
GRK: ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς
NAS: in what name, have you done this?
KJV: have ye done this?
INT: what name did this you

Acts 7:43 V-AIA-2P
GRK: τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς
NAS: WHICH YOU MADE TO WORSHIP.
KJV: figures which ye made to worship them:
INT: images which you made to worship them

Philippians 4:14 V-AIA-2P
GRK: πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές μου
NAS: Nevertheless, you have done well
KJV: ye have well done, that ye did communicate with
INT: But well you did having fellowship in my

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
πνικτοῦ — 1 Occ.
πνοὴν — 1 Occ.
πνοῆς — 1 Occ.
ποδήρη — 1 Occ.
πόθεν — 29 Occ.
ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page