ποιήσατε
Englishman's Concordance
ποιήσατε (poiēsate) — 11 Occurrences

Matthew 3:8 V-AMA-2P
GRK: ποιήσατε οὖν καρπὸν
NAS: Therefore bear fruit in keeping
KJV: Bring forth therefore fruits
INT: Produce therefore fruit

Matthew 12:33 V-AMA-2P
GRK: ποιήσατε τὸ δένδρον
NAS: Either make the tree good
KJV: Either make the tree good,
INT: Either make the tree

Matthew 12:33 V-AMA-2P
GRK: καλόν ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον
NAS: good, or make the tree bad
KJV: good; or else make the tree corrupt,
INT: good or make the tree

Matthew 23:3 V-AMA-2P
GRK: εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε
NAS: that they tell you, do and observe,
KJV: [that] observe and do; but do
INT: they might tell you to keep also keep

Luke 3:8 V-AMA-2P
GRK: ποιήσατε οὖν καρποὺς
NAS: Therefore bear fruits in keeping
KJV: Bring forth therefore fruits
INT: Produce therefore fruits

Luke 12:33 V-AMA-2P
GRK: δότε ἐλεημοσύνην ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια
NAS: to charity; make yourselves
KJV: give alms; provide yourselves bags
INT: give alms make to yourselves purses

Luke 16:9 V-AMA-2P
GRK: λέγω ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ
NAS: And I say to you, make friends
KJV: unto you, Make to yourselves
INT: say For yourselves make friends by

John 2:5 V-AMA-2P
GRK: λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε
NAS: Whatever He says to you, do it.
KJV: he saith unto you, do [it].
INT: he might say to you do

John 6:10 V-AMA-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους
NAS: Jesus said, Have the people sit
KJV: Jesus said, Make the men sit down.
INT: Jesus Make the men

1 Corinthians 16:1 V-AMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ποιήσατε
NAS: of Galatia, so do you also.
KJV: even so do ye.
INT: also you do

Colossians 4:16 V-AMA-2P
GRK: ἡ ἐπιστολή ποιήσατε ἵνα καὶ
NAS: is read among you, have it also read
KJV: among you, cause that it be read
INT: the letter cause that also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page