ἐποίει
Englishman's Concordance
ἐποίει (epoiei) — 13 Occurrences

Mark 3:8 V-PIA-3S
GRK: ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς
NAS: of all that He was doing and came
KJV: what great things he did, came
INT: having heard how much he was doing came to

Mark 15:8 V-IIA-3S
GRK: αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς
NAS: asking him [to] [do] as he had been accustomed to do for them.
KJV: he had ever done unto them.
INT: to beg [him to do] as usually he did for them

Luke 9:43 V-IIA-3S
GRK: πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς
NAS: at all that He was doing, He said
KJV: which Jesus did, he said unto
INT: all which he did he said to

Luke 14:16 V-IIA-3S
GRK: Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα
NAS: to him, A man was giving a big
KJV: A certain man made a great supper,
INT: A man certain make a supper great

John 2:23 V-IIA-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: His signs which He was doing.
KJV: the miracles which he did.
INT: signs which he was doing

John 5:16 V-IIA-3S
GRK: ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ
NAS: because He was doing these things
KJV: because he had done these things
INT: because these things he did on a Sabbath

John 6:2 V-IIA-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν
NAS: which He was performing on those
KJV: which he did on
INT: signs which he did upon those who

Acts 6:8 V-IIA-3S
GRK: καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ
NAS: and power, was performing great
KJV: and power, did great wonders
INT: and power did wonders and

Acts 8:6 V-IIA-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: the signs which he was performing.
KJV: the miracles which he did.
INT: signs which he did

Acts 9:36 V-IIA-3S
GRK: ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει
NAS: and charity which she continually did.
KJV: almsdeeds which she did.
INT: of alms which she did

Acts 9:39 V-IIA-3S
GRK: ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ' αὐτῶν
NAS: that Dorcas used to make while
KJV: which Dorcas made, while she was with
INT: garments which was making with them

Acts 16:18 V-IIA-3S
GRK: τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς
NAS: She continued doing this for many
KJV: And this did she many days.
INT: this moreover she did for many

Acts 19:11 V-IIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐποίει διὰ τῶν
NAS: God was performing extraordinary
KJV: And God wrought special miracles
INT: God did by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
πνοῆς — 1 Occ.
ποδήρη — 1 Occ.
πόθεν — 29 Occ.
ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page