2032. ἐπουράνιος (epouranios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2032. ἐπουράνιος (epouranios) — 19 Occurrences

John 3:12 Adj-ANP
GRK: ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε
NAS: if I tell you heavenly things?
KJV: I tell you [of] heavenly things?
INT: to you the things heavenly will you believe

1 Corinthians 15:40 Adj-NNP
GRK: καὶ σώματα ἐπουράνια καὶ σώματα
NAS: There are also heavenly bodies
KJV: [There are] also celestial bodies, and
INT: And bodies [there are] heavenly and bodies

1 Corinthians 15:40 Adj-GNP
GRK: ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα
NAS: but the glory of the heavenly is one,
KJV: the glory of the celestial [is] one,
INT: the of the heavenly glory one

1 Corinthians 15:48 Adj-NMS
GRK: οἷος ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι καὶ
NAS: who are earthy; and as is the heavenly, so
KJV: as [is] the heavenly, such
INT: such as the heavenly [one] such also

1 Corinthians 15:48 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἐπουράνιοι
NAS: also are those who are heavenly.
KJV: [are] they also that are heavenly.
INT: also the heavenly [ones]

1 Corinthians 15:49 Adj-GMS
GRK: εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου
NAS: bear the image of the heavenly.
KJV: bear the image of the heavenly.
INT: image of the [one] heavenly

Ephesians 1:3 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ
NAS: blessing in the heavenly [places] in Christ,
KJV: in heavenly [places] in
INT: in the heavenly places in Christ

Ephesians 1:20 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
NAS: Him at His right hand in the heavenly [places],
KJV: right hand in the heavenly [places],
INT: in the heavenly places

Ephesians 2:6 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ
NAS: us up with Him, and seated us with Him in the heavenly [places] in Christ
KJV: in heavenly [places] in
INT: in the heavenly places in Christ

Ephesians 3:10 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς
NAS: and the authorities in the heavenly [places].
KJV: in heavenly [places] might be known
INT: in the heavenly places through the

Ephesians 6:12 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
NAS: [forces] of wickedness in the heavenly [places].
KJV: wickedness in high [places].
INT: in the heavenly places

Philippians 2:10 Adj-GMP
GRK: γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων
NAS: WILL BOW, of those who are in heaven and on earth
KJV: should bow, of [things] in heaven, and
INT: knee should bow in heaven and on earth

2 Timothy 4:18 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον ᾧ ἡ
NAS: and will bring me safely to His heavenly kingdom;
KJV: his heavenly kingdom:
INT: of him heavenly to whom [be] the

Hebrews 3:1 Adj-GFS
GRK: ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι κατανοήσατε
NAS: partakers of a heavenly calling,
KJV: partakers of the heavenly calling,
INT: holy of [the] calling heavenly partakers consider

Hebrews 6:4 Adj-GFS
GRK: δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους
NAS: and have tasted of the heavenly gift
KJV: have tasted of the heavenly gift,
INT: gift heavenly and partakers

Hebrews 8:5 Adj-GNP
GRK: λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται
NAS: and shadow of the heavenly things, just
KJV: shadow of heavenly things, as
INT: serve of the heavenly places as was divinely instructed

Hebrews 9:23 Adj-ANP
GRK: δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις
NAS: with these, but the heavenly things themselves
KJV: but the heavenly things themselves
INT: moreover the heavenly places with better sacrifices

Hebrews 11:16 Adj-GFS
GRK: τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου διὸ οὐκ
NAS: a better [country], that is, a heavenly one. Therefore
KJV: [country], that is, an heavenly: wherefore
INT: this is a heavenly therefore not

Hebrews 12:22 Adj-DFS
GRK: ζῶντος Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ καὶ μυριάσιν
NAS: God, the heavenly Jerusalem,
KJV: God, the heavenly Jerusalem,
INT: [the] living Jerusalem heavenly and to myriads

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page