4931. συντελέω (sunteleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4931. συντελέω (sunteleó) — 6 Occurrences

Mark 13:4 V-PNM/P
GRK: μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
NAS: are going to be fulfilled?
KJV: these things shall be fulfilled?
INT: are going these things to bring to conclusion all

Luke 4:2 V-APP-GFP
GRK: ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν
NAS: days, and when they had ended, He became hungry.
KJV: when they were ended, he afterward
INT: those and having ended they he hungered

Luke 4:13 V-APA-NMS
GRK: Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν
NAS: When the devil had finished every
KJV: when the devil had ended all
INT: And having finished every temptation

Acts 21:27 V-PNM/P
GRK: ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἱ ἀπὸ
NAS: were almost over, the Jews
KJV: were almost ended, the Jews
INT: seven days to be completed the from

Romans 9:28 V-PPA-NMS
GRK: λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων
NAS: ON THE EARTH, THOROUGHLY AND QUICKLY.
KJV: For he will finish the work, and
INT: [his] sentence indeed [he is] concluding and without delay

Hebrews 8:8 V-FIA-1S
GRK: Κύριος καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν
NAS: WHEN I WILL EFFECT A NEW
KJV: when I will make a new
INT: [the] Lord and I will ratify as regards the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page