4930. συντέλεια (sunteleia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4930. συντέλεια (sunteleia) — 6 Occurrences

Matthew 13:39 N-NFS
GRK: δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν
NAS: and the harvest is the end of the age;
KJV: is the end of the world;
INT: and [the] harvest [the] completion of the age is

Matthew 13:40 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος
NAS: so shall it be at the end of the age.
KJV: shall it be in the end of this world.
INT: in the completion of the age

Matthew 13:49 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος
NAS: So it will be at the end of the age;
KJV: at the end of the world:
INT: in the completion of the age

Matthew 24:3 N-GFS
GRK: παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος
NAS: of Your coming, and of the end of the age?
KJV: coming, and of the end of the world?
INT: coming and the completion of the age

Matthew 28:20 N-GFS
GRK: ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
NAS: even to the end of the age.
KJV: [even] unto the end of the world.
INT: until the completion of the age

Hebrews 9:26 N-DFS
GRK: ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων
NAS: once at the consummation of the ages
KJV: in the end of the world
INT: once in [the] consummation of the ages

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page