4639. σκιά (skia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4639. σκιά (skia) — 7 Occurrences

Matthew 4:16 N-DFS
GRK: χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς
NAS: IN THE LAND AND SHADOW OF DEATH,
KJV: the region and shadow of death light
INT: land and shadow of death a light

Mark 4:32 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ
NAS: NEST UNDER ITS SHADE.
KJV: lodge under the shadow of it.
INT: under the shadow of it the

Luke 1:79 N-DFS
GRK: σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις
NAS: IN DARKNESS AND THE SHADOW OF DEATH,
KJV: and [in] the shadow of death,
INT: darkness and in [the] shadow of death sitting

Acts 5:15 N-NFS
GRK: κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ
NAS: by at least his shadow might fall
KJV: at the least the shadow of Peter
INT: at least the shadow might overshadow someone

Colossians 2:17 N-NFS
GRK: ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων
NAS: things which are a [mere] shadow of what is to come;
KJV: are a shadow of things to come;
INT: which are a shadow the things to come

Hebrews 8:5 N-DFS
GRK: ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν
NAS: a copy and shadow of the heavenly things,
KJV: and shadow of heavenly things,
INT: a copy and shadow serve of the

Hebrews 10:1 N-AFS
GRK: Σκιὰν γὰρ ἔχων
NAS: since it has [only] a shadow of the good things
KJV: having a shadow of good things
INT: a shadow indeed having

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page