4638. σκήνωμα (skénóma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4638. σκήνωμα (skénóma) — 3 Occurrences

Acts 7:46 N-ANS
GRK: ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ οἴκῳ
NAS: that he might find a dwelling place for the God
KJV: to find a tabernacle for the God
INT: asked to find a tabernacle for the house [of the God]

2 Peter 1:13 N-DNS
GRK: τούτῳ τῷ σκηνώματι διεγείρειν ὑμᾶς
NAS: in this [earthly] dwelling, to stir
KJV: in this tabernacle, to stir you
INT: this tabernacle to stir up you

2 Peter 1:14 N-GNS
GRK: ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου καθὼς
NAS: that the laying aside of my [earthly] dwelling is imminent,
KJV: put off [this] my tabernacle, even as
INT: putting off of the tabernacle of me as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page